Фінансове управління

Про управління

Фінансове управління Путильської районної державної адміністрації 

Керівник управління Назарова Тетяна Анатоліївна

Юридична адреса та контакти:

59100, смт.Путила вул.Українська 180.

Е:mail: putl_rfu@ukr.net; (03738) 2-13-32. 

 

 

Режим роботи:

Пн-Чт- 08.00 год. – 17.00 год.

Пт – з 08.00 год. по 16.00 год.

Обідня перерва – 12.00 – 13.00;

 

 

 

 

Положення

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління Путильської районної державної адміністрації

Загальні положення

1. Фінансове управління Путильської районної державної адміністрації (далі управління) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові  райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту фінансів Чернівецької обласної адміністрації.

 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, розпорядженнями голови  райдержадміністрації, а також даним положенням .

 

3. Основними завданнями фінансового управління районної державної адміністрації є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики  в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету бюджету;

підготовка розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд  райдержадміністрації;

забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану відповідної адміністративно-територіальної одиниці, перспектив її подальшого розвитку;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету району в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Фінансове управління районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району вживає заходів до усунення недоліків;

6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

підготовці звітів голови відповідної районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

розробленні проектів розпоряджень голови  районної державної адміністрації;

підготовці балансу фінансових ресурсів району;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту місцевого бюджету перед його поданням на розгляд районній державній адміністрації;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові  районної держадміністрації;

15) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної держадміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

16) складає і затверджує тимчасовий розпис місцевого бюджету та розпис місцевого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

17) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

18) проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласним бюджетами, бюджетами місцевого самоврядування;

19) затверджує розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фонду районного бюджету;

20) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

21) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

22) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до  місцевого бюджету;

23) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами  районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад, державною податковою інспекцією, територіальними органами Казначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

24) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

25) готує і подає відповідній місцевій раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

26) проводить моніторинг змін, що вносяться до відповідного бюджету;

27) за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках банків;

28) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

29) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

30) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

31) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

32) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

33) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

34) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

35) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства  на всіх стадіях бюджетного процесу;

36) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

37) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

38) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

39) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

40) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

41) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

42) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

43) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

44) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

45) забезпечує захист персональних даних;

46) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;

47) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Права фінансового управління

 

5.Фінансове управління райдержадміністрації має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів рай держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу.

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

Управління, права та обов’язки начальника

 

7. Фінансове управління  очолює начальник.

Начальник фінансового управління районної держадміністрації призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

На посаду начальника управління призначається особа, яка має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр), досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою.

8. Начальник фінансового управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади  головою районної державної адміністрації за поданням начальника управління.

9. Начальник управління :

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про фінансове управління;

3) затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси управління у відносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Управлінні юстиції;

10) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису структурного підрозділу;

12) затверджує розпис доходів і видатків відповідного місцевого бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) організовує планування роботи з персоналом фінансового управління, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

14) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

15) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

16) призначає громадян України, які пройшли конкурс, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;

17) присвоює ранги державним службовцям фінансового управління, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

18) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців управління;

19) здійснює планування навчання персоналу управління з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;

20) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в управлінні;

21) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

22) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

23) виконує функції роботодавця стосовно працівників управління, які не є державними службовцями;

24) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

25) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

26) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

27) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

28) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації або директором Департаменту обласної державної адміністрації.

 

Фінансово-господарська діяльність управління

11. Фінансове управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

12. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

13. Штатний розпис та кошторис управління  затверджуються в установленому законодавством порядку.

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Структура управління

 

Cтруктура фінансового управління фінансового управління Путильської районної державної адміністрації:

 

- Начальник фінансового управління;

Назарова Тетяна Анатоліївна.

- бюджетний відділ:

Кочерган Надія Григорівна, начальник відділу;

Космачук Ганна Дмитрівна, головний спеціаліст;

Том'юк Наталія Анатоліївна, головний спеціаліст.

- відділ доходів, соціального захисту та фінансово-господарського забезпечення.

Малиш Тетяна Василівна, начальник відділу;

Горбан Світлана Іллічна, головний спеціаліст;

Кричун Валентина Миколаївна головний спеціаліст.

 

Нормативно - правова база

 

Нормативно-правова база:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ»

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 

 

 

 

Аналітична інформація

Аналітична інформація
  • Аналіз виконання плану по доходах за 31.01.2020 року
  • Районний бюджет 2019
  • Стан виконання місцевих бюджетів
  • Аналіз виконання доходів та видатків районного бюджету за І квартал 2019року
  • Виконання районного бюджету за 2019 рік

Стан виконання місцевих бюджетів Путильського району за 2018 рік

Капітальні видатки з районного бюджету станом на 01.04.2019

Виконання місцевих бюджетів району станом на 01.05.2019

Виконання місцевих бюджетів станом на 01.06.2019

Аналіз виконання районного бюджету станом на 01.07.2019

Аналіз виконання районного бюджету станом на 01.08.2019

Аналіз виконання районного бюджету станом на 01.09.2019

Аналіз виконання районного бюджету станом на 10.10.2019

Аналіз виконання видаткової частини районного бюджету за січень-липень 2020 року

Публічні фінанси