Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами

Про сектор

  • Завідувач сектором - Поляк Тетяна Яківна
  • Головний спеціаліст - Буняк Сергій Степанович

Юридична адреса та контакти:

59100,смт Путила вул. Українська 180, Чернівецької області, Путильського району;  E:mail: [email protected]; (03738) 2-12-97

Режим роботи :

Пн-Чт-08.00-17,00, Пт-08.00-16.00. Обідня перерва 12.00-13.00;

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про  сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з  правоохоронними органами райдержадміністрації

1. Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з  правоохоронними органами райдержадміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права, який створюється головою державної адміністрації і підпорядковується голові  райдержадміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.

2. Сектор є органом управління відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (далі - територіальна підсистема ЄДС ЦЗ), який утворено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій, реагування на них, а також для розв’язання проблем оборонного характеру і взаємодії з правоохоронними органами.

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про Збройні Сили України», «Про правовий режим воєнного стану», «Про державний матеріальний резерв», «Про звернення громадян», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про військовий обов’язок і військову службу», Кодексом цивільного захисту України, постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов’язок», «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», «Про утворення міжвідомчої координаційної ради з питань боротьби з контрабандою», «Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», Державним класифікатором надзвичайних ситуацій, затвердженим наказом Держстандарту України, Указом Президента України «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян», Наказом ДСНС України «Про затвердження інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту», Наказом МНС «Про затвердження Порядку підготовки матеріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо рівня надзвичайної ситуації» , розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

3.  Основним завданням сектору є:

забезпечення виконання законодавства з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії із правоохоронними органами;

            організація розробки і здійснення заходів щодо оборонної підготовки, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування у цих умовах.

координація діяльності територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільного захисту та територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до дій за призначенням у мирний час та на особливий період;

забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

підготовка і перепідготовка особового складу органів управління і сил
цивільного захисту та територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, організація
навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій;

організація роботи щодо взаємодії з правоохоронними органами району.

  1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:       

            контролює створення і стан готовності спеціальних формувань, які передбачається передати до складу Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно з законодавством, в особливий період;

            сприяє  підрозділам державної прикордонної служби в охороні та підтриманні встановленого режиму на державному кордоні;

            сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на військову й альтернативну (невійськову) службу;

            організовує взаємодію з правоохоронними органами району;

           організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації    цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них;

подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток та функціонування територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

забезпечує оперативне повне інформування голови районної державної адміністрації про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і про хід її ліквідації;

контролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільного захисту району та територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до дій за призначенням;

координує діяльність сільських, селищної рад, служб цивільного захисту району, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування щодо забезпечення виконання заходів цивільного захисту на території району;

забезпечує за наказами начальника цивільного захисту району оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування районної системи оповіщення;

розробляє разом із заінтересованими організаціями прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

забезпечує в установленому законодавством порядку контроль за накопиченням, збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально - технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

під час проведення аварійно - рятувальних робіт та інших першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за призначенням аварійно - рятувальних сил ДСНС України, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

розробляє  в  межах   своєї  компетенції  і   погоджує  з   відповідними територіальними органами ДСНС України плани дій з цивільного захисту, із запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також плани дій територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, які не є обов'язковими до виконання підпорядкованими органами управління та силами;       

організовує підготовку органів управління і сил цивільного захисту, територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

формує обсяги замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил цивільного захисту, територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та населення району;

організовує в установленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту і готовності територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, у тому числі підготовку учнів навчальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;

організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільного захисту та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов'язаної з правовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям;

розробляє пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд голові районної держадміністрації;

може виконувати й інші функції з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами за дорученнями голови райдержадміністрації або керівника апарату райдержадміністрації.

5. Сектор має право:

одержувати безоплатно від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

заслуховувати посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку надавати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення недоліків і порушень вимог цивільного захисту;

в установленому порядку залучати до проведення заходів, пов'язаних із забезпеченням запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та у разі їх виникненні, сили і засоби підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування.

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції сектору;

 у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації,  ДСНС, МВС, СБУ, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян району.

6.  Завідувач сектору:

сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та
звільняється з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації у відповідності до діючого законодавства про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

на посаду завідувача сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань та прийнятті ним рішення, ступінь відповідальності працівників сектору;

організовує діяльність сектору пов'язану з розробленням і здійсненням заходів цивільного захисту, захистом населення і територій, а також реагуванням на надзвичайні ситуації;

планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засідання колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень;

бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями за дорученням голови райдержадміністрації, його першого заступника та керівника апарату райдержадміністрації;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

забезпечує підготовку у межах своєї компетенції проектів розпоряджень та доручень голови районної держадміністрації та наказів керівника апарату райдержадміністрації;

в установленому порядку звертається з поданням до голови районної держадміністрації та органів місцевого самоврядування про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів у сфері цивільного захисту  населення і територій;

вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі потреби - припинення роботи підприємств, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

бере участь у розгляді районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту, захисту населення і територій;

скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

у разі відсутності завідувача сектору, його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору.

7.  Структура, чисельність працівників та Положення про сектор затверджується відповідно до чинного законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на сектор завдань і функцій.

Кошторис доходів і видатків та штатний розпис сектору затверджується головою районної державної адміністрації у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

 

Структура

Завідувач сектору з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії із правохоронними органами райдержадміністрації - вакансія

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії із правоохоронними органами райдержадміністрації- Буняк Сергій Степанович

Графік особистого прийому громадян

Пн-Чт-08.00-17,00, Пт-08.00-16.00. Обідня перерва 12.00-13.00;

Нормативно - правова база

Головний спеціаліст керується Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про Збройні Сили України», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про правовий режим воєнного стану», «Про звернення громадян», Кодексом цивільного захисту України та іншими законами, указами Президента України, постановами, розпорядженнями, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями, дорученнями голови обласної та районної державних адміністрацій, регламентом роботи районної державної адміністрації.

Інструкція першочергових дій персоналу і посадових осіб підприємств, установ та організацій у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів

ІНСТРУКЦІЯ 
першочергових дій персоналу і посадових осіб підприємств, установ та організацій у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів
 
        
        Заходи попереджувального характеру:

- здійснити комплексне обстеження стану надійності охорони об'єкта, посилити пропускний режим по допуску на об'єкт автотранспорту, персоналу і відвідувачів, проводити ретельну перевірку ввезеного на об'єкт майна і внесеної ручної поклажі. Для цих цілей використовувати технічні засоби (металодетектори, газоаналізатори, дзеркала для огляду автомобілів та ін.); 
- вжити додаткових заходів щодо інженерно-технічної оснащеності об'єкта, додатково встановити модернізовані системи сигналізації і відеоспостереження в зонах підвищеного ризику;

- оснастити телефони об'єкта, зазначені в офіційних довідниках, автоматичними визначниками номера і звукозаписною апаратурою;

- розробити план евакуації відвідувачів, персоналу та постраждалих; визначити (уточнити) завдання служб охорони, безпеки об’єкту при евакуації; 
- сформувати у кожній черговій зміні охорони, групи негайного реагування. У ході щоденних інструктажів уточнювати розрахунок особового складу, що заступає на чергування, звертати особливу увагу на доведення оперативної обстановки на об'єкті, а також на необхідність посилення пильності і підвищення відповідальності співробітників; 
- силами співробітників підрозділів охорони організувати проведення систематичних обходів і оглядів об'єкта і прилеглої до нього території з метою своєчасного виявлення підозрілих предметів і запобігання закладки вибухових пристроїв, а також установлення сторонніх осіб, що проявляють підвищений інтерес до об'єкта;

- регулярно проводити перевірки підсобних приміщень і територій, не допускати перекриття шляхів евакуації людей і транспорту; 

- ввести в практику систематичне проведення перевірок проходження сигналів оповіщення від чергової зміни охорони до посадових осіб об'єкта, а також стану засобів оповіщення персоналу;

- організувати практичні тренування зі співробітниками охорони і персоналом по діях при виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру; 
- провести інструктивні заняття з персоналом про порядок дій при прийомі телефонних повідомлень з погрозами терористичного характеру і правилах поводження з письмовими анонімними матеріалами. Звернути увагу на неприпустимість прийому на зберігання від сторонніх осіб будь-яких предметів та речей; 
- звільнити від зайвих предметів службові приміщення, сходові клітини, приміщення, де розташоване технічне устаткування; 
- довести до всього персоналу номери телефонів, за якими необхідно повідомити правоохоронні та інші органи при виявленні підозрілих предметів або ознак загрози проведення терористичного акту. 
                                               
При виявленні на об’єкті підозрілого предмета, схожого на вибуховий пристрій

Ознаки, що можуть вказувати на наявність вибухового пристрою: 
- виявлення безгоспного предмету у будь-якому вигляді (сумка, згорток, пакет або предмет, схожий на гранату, міну, снаряд і т.п.) у місцях можливої присутності великої кількості людей, поблизу пожежо- і вибухонебезпечних місць, розташування різного роду комунікацій;

- наявність на виявленому предметі проводів, мотузок, ізоляційної стрічки, скотчу; 
- підозрілі звуки, щиглики, цокання часів, що видаються предметом; 
- від предмета виходить характерний запах мигдалю або іншій незвичайний запах, на зовнішній оболонці присутні масляні плями. 
  Чинники, що служать приводом для побоювання:

- перебування підозрілих осіб до виявлення цього предмета, 
- наявність погроз, висловлених особисто, по телефону або в поштових відправленнях. 
                                               
Дії персоналу об’єкта при виявленні предмету, схожого на вибуховий пристрій:

- суворо забороняється самостійно здійснювати з виявленим підозрілим предметом будь-які дії, а саме: не наближатися, не торкати, не розкривати, не переміщати знахідку, не заливати її рідиною, не засипати піском і ґрунтом, не користуватися радіо- і електроапаратурою, переговорними пристроями (в тому числі мобільними телефонами); 

- негайно повідомте про виявлений підозрілий предмет (вказавши точне місце його перебування, час виявлення та зовнішній вигляд) своєму керівництву або черговій службі (службі охорони) об’єкту, а у разі неможливості встановлення зв’язку з ними особисто правоохоронному органу УМВСУ, СБУ чи підрозділу Управління ДСНС за телефоном 101. Надалі дійте за їхніми вказівками. 
        
 Дії посадових осіб об’єкта, які отримали інформацію про виявлений предмет з ознаками вибухового пристрою:

- дайте вказівку не наближатися, не торкати, не розкривати, не переміщати знахідку, не заливати її рідиною, не засипати піском і ґрунтом, не користуватися радіо- і електроапаратурою, переговорними пристроями (в тому числі мобільними телефонами); 
- зафіксуйте точне місце перебування і час виявлення підозрілого предмета, а також установчі дані осіб, що знайшли предмет. Забезпечте їхню присутність до моменту прибуття представників правоохоронних органів;

 - терміново повідомте про подію своєму керівництву (черговій службі, службам безпеки, охорони об’єкту) і через нього або особисто місцевому правоохоронному органу УМВСУ, СБУ чи підрозділу Управління ДСНС за телефоном 101; 
- при наявності підстав (існуванні реальної загрози життю та здоров’ю людей внаслідок очікуваного вибуху) організуйте евакуацію персоналу, використовуючи маршрути, віддалені від місця перебування підозрілого предмета; 
- дайте вказівку співробітникам охорони оточити місце розташування предмета, знаходитися на безпечній відстані від нього або в місцях, що забезпечують захист (кут будівлі, колонна, товсте дерево, автомобіль та ін.) і вести спостереження; 
- при необхідності організуйте відключення побутових і виробничих комунікацій газу, води й електрики; 

- далі дійте за вказівками представників правоохоронних органів. 
        
При надходженні погрози по телефону:

Телефон є засобом зв'язку, який найчастіше використовують як злочинці (для передачі повідомлень про закладені бомби, захоплення людей і пред’явлення політичних або інших вимог), так і “телефонні хулігани”, які висловлюють мнимі погрози. Приймаючи анонімне телефонне повідомлення про можливе здійснення актів тероризму необхідно пам’ятати, що вони несуть важливу криміналістичну інформацію, тому в розмові з анонімом необхідно запам’ятати і зафіксувати на паперові якнайбільше даних.

Дії особи, що отримує телефонне повідомлення:

- зафіксуйте дату, час і тривалість анонімного повідомлення, місце установки та номер телефону, на який воно надійшло, приналежність конкретному підрозділу і співробітнику; 
- під час розмови прийміть міри до запису фонограми анонімного повідомлення, визначення номера телефону анонімного абонента шляхом використання технічних можливостей даного телефонного апарата. При відсутності таких можливостей через співробітників, що знаходяться поруч, спробуйте повідомити про анонімне повідомлення чергового об’єкту (службу безпеки, охорони), правоохоронні органи. 
- при одержанні анонімного повідомлення спробуйте “зав’язати розмову” з анонімом і з’ясувати конкретну інформацію про його особу, професію, місце перебування і, якщо можливо, схилити до добровільного відмовлення від задуманої акції. У будь-якому випадку постарайтесь під час розмови отримати відповіді на наступні запитання:

-куди, кому, за яким телефоном дзвонить ця особа?

-які конкретно (дослівно) вимоги вона висуває?

-висуває вимоги особисто, виступає в ролі посередника або представляє якусь групу осіб?

-на яких умовах згодна відмовитись від задуманого?

-як і коли з нею можна зв’язатися?

-кому Ви можете або повинні повідомити про цей дзвінок?

При цьому намагайтеся добитись від особи, що телефонує, максимально можливого проміжку часу для прийняття Вами та Вашим керівництвом рішень або здійснення якихось контрзаходів;

- по закінченню розмови з анонімом негайно повідомте про її зміст своєму керівництву або черговій службі (службам безпеки, охорони) об’єкту, а у разі неможливості встановлення зв’язку з ними особисто органам внутрішніх справ. 
- по пам'яті складіть докладний опис висловлених погроз або повідомлень про передбачувані акти тероризму, а також висунутих ультиматумів та інших вимог; 
- усі дані про зміст погроз або вимог, викладених анонімним абонентом, характеристику його голосу, мови, манери викладу погроз і вимог повідомте своєму керівництву (черговому об’єкту, відповідальним особам служб безпеки, охорони) чи представникам правоохоронних органів;

- для уникнення поширення чуток і паніки обговорювати отриману від аноніма інформацію з іншими співробітниками не рекомендується; 
- при надходженні погрози на телефонний апарат з автоматичним визначником номера і звукозаписним пристроєм, відразу після завершення розмови з анонімом витягніть касету (мінідиск) з аудіозаписом і прийміть заходів щодо її збереження. Негайно встановіть на її місце нову касету для запису можливого наступного дзвінка зловмисника.

Дії посадових осіб об’єкта, яким повідомили про надходження телефонного дзвінка з інформацією терористичного спрямування:

- забезпечте негайне доведення одержаної по телефону інформації до відома свого керівництва (чергового об’єкта, відповідальних осіб служб безпеки, охорони) і через нього або особисто до органів внутрішніх справ чи до інших органів державної виконавчої влади;

- прийміть необхідних заходів з попередження і локалізації негативних наслідків, передусім у разі потреби організуйте евакуацію людей, що потрапляють в зону вірогідного ураження, згідно плану евакуації;

Вибух на території об'єкта:

У випадку вибуху необхідно негайно організувати і забезпечити виконання наступних основних заходів:

- за списком екстреного оповіщення викликати на об'єкт пожежних, швидку допомогу, рятувальників, комунальні служби (газ, електрика, тепло); 
- за списком екстреного оповіщення повідомити про подію керівництво (адміністрацію) підприємства та правоохоронні органи; 
- організувати евакуацію персоналу з вогнища вибуху, зруйнованих або ушкоджених вибухом приміщень;

- до прибуття служби швидкої допомоги надати постраждалим первинну медичну допомогу; 
- відключити подачу електроенергії, газу, води, тепла в ушкоджені вибухом приміщення; 
- оточити місце вибуху силами служб охорони, безпеки і забезпечити його ізоляцію до прибуття компетентних органів;

- наявними силами організуйте огляд прилеглої території з метою виявлення інших закладених вибухових пристроїв;

- при виникненні пожежі вжити заходів щодо його гасіння власними силами і наявними протипожежними засобами.

Одержання сигналу про евакуацію:

Якщо ви знаходитеся на своєму робочому місці, послідовно виконайте наступні дії:- без поспіху, істерик і паніки зберіть службові документи в сейф або в шухляди столу, що закриваються на ключ;

- візьміть з собою особисті речі, документи, гроші, цінності; 
- закрийте вікна, вимкніть оргтехніку, електроприлади, освітлення; 
- візьміть з собою і при необхідності використовуйте індивідуальні засоби захисту (протигаз, респіратор);- закрийте двері на ключ, ключ залишіть у замку; 
- залишіть приміщення, рухайтеся маршрутами, які позначені в схемах евакуації; 
 - повертайтесь в залишене приміщення тільки після дозволу відповідальних осіб.