• Про управління
 • Положення
 • Структура управління
 • Графік особистого прийому громадян
 • Нормативно - правова база

Про управління

Управління економічного розвитку, підприємництва та інвестицій.

Керівник: Дутчак Андрій Петрович – начальник управління економічного розвитку, підприємництва та інвестицій.

Юридична адреса та контакти: вул.  Українська,180, селище Путила , 59100, тел. /факс 2-12-92, 2-18-58, е- mail: [email protected].

Графік прийому керівника:  Щовівторка з 09 до 17 год.

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про управління економічного  розвитку, підприємництвата інвестицій  Путильської  районної державної адміністрації Чернівецької області

1. Загальні положення

Управління економічного розвитку, підприємництва та інвестицій Путильської  районної державної адміністрації Чернівецької області (далі - управління) є структурним підрозділом Путильської районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права, утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах  району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

Управління  підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне керівнику апарату районної державної адміністрації в частині державної служби та Департаменту регіонального  розвитку обласної державної адміністрації.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями управління є:

         Основними завданнями управління є забезпечення реалізації державної політики в галузі економічного розвитку, підприємництва, інвестицій та туризму, на території району,а саме:

 • державної політики економічного і соціального розвитку;
 • державної цінової політики;
 • державної регіональної політики;
 • державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державного - приватного партнерства;
 • державної політики з питань розвитку підприємництва;
 • державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
 • єдиної державної зовнішньоекономічної політики;
 • державної політики з питань розвитку туризму;
 • державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
 • реалізація державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • реалізація державної політики в сфері транспорту, енергетики та житлово-комунального господарства.
 • координація роботи з питань електронних закупівель Prozzoro;
 • у межах своїх повноважень організовує виконання законодавчих та нормативно-правових актів та здійснює контроль за їх реалізацією;

3. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання в галузі державної політики економічного і соціального розвитку, туризму та інвестиційної діяльності:

  1. Забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією.
  2. Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району.
  3. Бере участь у розробленні проекту регіональної стратегії розвитку територій.
  4. Бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку району на середньо та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами на території району.
  5. Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району.
  6. Забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період.
  7. Бере участь у розробленні та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва структурним підрозділам обласної державної адміністрації, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів)  та Департаменту регіонального розвитку  обласної державної адміністрації для надання відповідної державної фінансової підтримки.
  8. Проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг, його вплив на економічний та соціальний розвиток району.
  9. Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату.
  10. Готує пропозиції щодо погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.
  11. Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.
  12. Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.
  13. Бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.
  14. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів регіональних програм розвитку туризму.
  15. Сприяє туристичній діяльності в районі та створенню сучасної туристичної інфраструктури.
  16. Сприяє розвитку дитячого та молодіжного туризму.
  17. Здійснює заходи, спрямовані на розвиток ринкових відносин та конкуренції у сфері туризму, створення на ринку туристичних послуг рівних умов господарювання для суб’єктів туристичної діяльності всіх форм власності;
  18. Надає в межах своїх повноважень суб’єктам туристичної діяльності методичну і консультативну допомогу щодо організації їх діяльності.
  19. Проводить аналіз ринку туристичних послуг у межах району, подаєвідділутуризму обласної державної адміністрації необхідні відомості про розвиток туризму на відповідній території.
  20. Забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах.
  21. Вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України.
  22. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали з питань економічного і соціального розвитку для подання голові районної державної адміністрації.
  23. Готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку.
  24. Готує пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки розвитку малого підприємництва на селі.
  25. Надає методичну допомогу товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв.
  26. Сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного харчування;
  27. Вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету за зазначеними бюджетними програмами.
  28. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період.
  29. Координує виконання районних програм щодо розвитку  підприємництва та туризму району.
  30. Сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва, природоохоронної діяльності та збереженню лісового фонду.
  31. Сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці.
  32. Проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення деревопереробного  комплексу району.
  33. Здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств  товаровиробників лісо сировиною та, відпрацювання заходів щодо його поліпшення.
  34. У межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії усіма підприємствами та закладами району;
  35. Готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
  36. Контролює в межах своїх повноважень діяльність в сфері транспорту, енергетики та житлово-комунального господарства.
  37. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.
  38. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
  39. Відповідно до чинного законодавства розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.
  40. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.
  41. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.
  42. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  43. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
  44. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
  45. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад з питань економічного і соціального розвитку району.
  46. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
  47. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
  48. Контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу.
  49. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.
  50. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
  51. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів управління.
  52. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
  53. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
  54. Забезпечує захист персональних даних.
  55. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

4. Управління має право:

  1. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).
  3. Вимагати виконання та надання інформації про хід виконання доручень, даних головою районної та обласної державної адміністрації.
  4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідних галузях.
  5. Скликати в установленому порядку наради, що належать до його компетенції.
  6. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
  7. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками), отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Начальник управління:

6.1.   Управління економічного розвитку, підприємництва та інвестицій районної державної адміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Чернівецькою обласною державною адміністрацією.

  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
  2. Визначає ступінь відповідальності  керівників його структурних підрозділів;
  3. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;
  4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації та звітує про виконання затверджених планів роботи;
  5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
  6. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень;
  7. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
  8. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
  9. За дорученням голови районної державної адміністрації представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
  10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
  11. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку, контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні.
  12. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
  13. Подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

7. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління затверджує голова районної державної адміністрації.

Структура управління

Структура управління економічного розвитку, підприємництва та інвестицій

         Відділ економічного аналізу та планування;

         Відділ економічного розвитку, туризму та залучення інвестицій.

 

Графік особистого прийому громадян

Графік прийому керівника

Щовівторка з 09 до 17 год.

Нормативно - правова база

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.