Сектор з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

Про сектор

Сектор з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Юридична адреса та контакти:

59100, смт.Путила, вул.Українська, 180.

Е:mail:[email protected];

Режим роботи:

Пн-Чт – 08.00 год. – 17.00 год.

Пт – 08.00 год. 16.00 год. Обідня перерва – 12.00 – 13.00;

 

Положення

 ЗАТВЕРДЖЕНО   Розпорядження районної   державної  адміністрації    23.05. 2018 року     №110-р

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 Путильської районної державної адміністрації

 

Загальні положення

1.  Сектор державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців районної державної адміністрації (надалі-Сектор) є структурним підрозділом Путильської  районної державної адміністрації.

2. Сектор підпорядкований  голові районної державної адміністрації  згідно розподілу функціональних обов’язків та керівнику апарату районної державної адміністрації згідно законодавства про державну службу. підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним  органам виконавчої  влади.

3.  Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства юстиції України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Основним завданням сектору є забезпечення державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,  реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Сектор  районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 2) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

3)  здійснює заходи з підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5)   надає адміністративні послуги;

6) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів щодо усунення недоліків;

7) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

8)   розробляє  проекти розпоряджень районної державної адміністрації, у визначених законом  випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади, з питань  що  стосуються  діяльності  сектору;

10)  бере участь у розробленні проектів розпоряджень районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;

13)   забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15)  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад, заяви , скарги фізичних та юридичних осіб;

16)  забезпечує захист персональних даних;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

18)   здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

19)  здійснює інші передбачені законом завдання.

20)   забезпечує прийом документів, поданих для державної реєстрації;

21) здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та проведення інших реєстраційних дій;

22)  забезпечення в межах компетенції ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання відомостей з них;

23)   здійснює взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

24)   здійснює формування та ведення реєстраційних справ;

25) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

26) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

27) здійснює інші повноваження передбачені чинним законодавством України.

3. Права сектору

1. Сектор має право:

1) залучати у встановленому законодавством порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Сектору;

2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку
інформацію,  документи і матеріали від інших структурних підрозділах державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосується діяльності Сектору;

3)  брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

4. Структура сектору

 1. Сектор очолює завідувач сектору-державний реєстратор (далі-завідувач), який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу, у встановленому чинним законодавством  порядку.

 2. На посаду завідувача сектору призначається особа,  яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має  ступінь вищої освіти магістр, спеціаліст  за напрямом підготовки у галузі «Правознавство»,  досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою;

Завідувач сектору:

1)здійснює безпосереднє  керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за організацію  діяльності сектору, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2)подає на затвердження голові районної державної  адміністрації положення про структурний підрозділ;

3)затверджує посадову інструкцію державного реєстратора,  визначає завдання та розподіляє обов’язки між працівниками сектору;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5)вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень;

 8) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими

структурними підрозділами районної державної адміністрації, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10)подає  керівнику апарату  районної державної  адміністрації  пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державного реєстратора, присвоєння  рангів державних службовців,  заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

12) забезпечує дотримання державним реєстратором сектору  правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) готує за участю інших підрозділів  матеріали для передачі до судових органів;

14) у межах наданої компетенції розглядає  скарги, заяви громадян, що надійшли до сектору і готує щодо них проекти відповідей заявникам;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

 16) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

17) здійснює інші повноваження,  визначені законом.

3. На посаду державного реєстратора сектору призначається особа, яка є громадянином України, має  вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільно володіє державною мовою.

 Державний реєстратор здійснює свої посадові обов’язки відповідно до посадової інструкції затвердженої у встановленому законодавством порядку, несе  персональну  відповідальність  за  здійснення реєстраційних  дій при виконанні  функціональних  обов’язків.

         4. Працівники Сектору за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

5. Організація роботи сектору

     1.  Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників Сектору, в межах виділених коштів, визначає голова районної державної адміністрації.       

    2.  Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету, штатна чисельність Сектору встановлюється головою районної державної адміністрації.

    3. Нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері державної реєстрації здійснює Міністерство юстиції України. Організацію роботи з підготовки та підвищення кваліфікації державного реєстратора здійснює Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області

6. Взаємовідносини сектору

      1. Сектор у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, в тому числі правоохоронними органами, що діють на відповідній території з питань віднесених до компетенції Сектору.

 

Структура сектору

Структура сектору:

  • завідувач сектору – Якимчук Євдокія Дмитрівна;
  • головний спеціаліст сектору – Різак Людмила Іванівна;

 

Графік особистого прийому громадян

Пн-Чт – 08.00 год. – 17.00 год.

Пт – 08.00 год. 16.00 год. Обідня перерва – 12.00 – 13.00;

Нормативно - правова база

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.