Архівний сектор

Про сектор

Архівний сектор Путильської районної державної адміністрації;

Юридична адреса та контакти:

вул.Українська,146 смтПутила Чернівецької області  59100

Е:mail:     [email protected]; (03738) 2-10-76

Режим роботи:

Пн-Чт-08.00 год.- 17.00 год.

Пт.-08.00 год.-16.00 год.

Обідня перерва- 12.00 год.-13.00 год

Положення

                                                                                                         ПОЛОЖЕННЯ

про архівний сектор Путильської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Архівний сектор Путильської  районної державної адміністрації (далі – архівний сектор) утворюється головою Путильської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Путильського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Архівний сектор підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державному архіву Чернівецької області.

Архівний сектор у своїй діяльності керується  Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  наказами Державної архівної служби України, Державного архіву Чернівецької області,  розпорядженнями Чернівецької обласної та Путильської районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.        

                                                                                                                    ІІ. Основні завдання та функції

         1.Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства,

здійснення управління архівною справою і діловодством на території району.

         2.Координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності,

зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або

юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства.

         3.Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що

мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться.

       4.Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

       5.Організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної архівної служби України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією.

      6.Забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

      7.Здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сфері архівної справи та діловодства.

      8.Аналіз стану  та тенденції розвитку архівної справи та діловодства у межах Путильського району та вживання заходів до усунення недоліків.

      9.Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Путильського району.

      10.Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів.

      11.Участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

       12.Розроблення проектів розпоряджень  Путильської районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проектів нормативно-правових актів з питань архівної справи та діловодства.

      13.Участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

   14.Участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

      15.Участь у підготовці звітів голови Путильської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Путильської  районної ради.

       16.Підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові Путильської районної державної адміністрації.

       17.Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

       18.Розгляд  в установленому законодавством порядку звернень громадян.

      19.Опрацування  запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

      20.Забезпечення  доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є.

      21.Інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

      22.Контроль за органами місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

     23.Здійснення повноважень, делеговані органами місцевого самоврядування.

     24.Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

     25.Організація  роботи з комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

     26.Забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

      27.Участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

     28.Забезпечення захисту персональних даних.

      29.Складання і за погодженням з Державним архівом Чернівецької області подання для затвердження в установленому порядку проектів державних цільових програм, затвердження планів розвитку архівної справи в районі, забезпечення їх виконання.

      30.Забезпечення зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих архівному сектору державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;

- документів особового походження;

- друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

- облікових документів і довідкового апарату до них;

31. Організація  роботи, пов’язаної з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них.

32. Проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від

форми власності та підпорядкування.

33. Інформування Державного архіву Чернівецької області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.

34. Облік юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору Путильської районної  державної адміністрації, на підставі затверджених списків.

35. Подання на затвердження Державному архіву Чернівецької області списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору.

36. Перевіряння роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян,

громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за

дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання

зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів.

      37.Надання консультаційно-методичної допомоги в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Путильського району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву).

38. Зведений облік  архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подання  належних  відомостей про ці документи Державному архіву Чернівецької області.

39. Надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних рекомендацій з архівної справи та діловодства.

40. Передавання Державному архіву Чернівецької області у визначені ним строки документів та довідковий апарат до них для постійного зберігання.   

    41.Створення і вдосконалення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду.

    42. Здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному секторі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування.

43. Організація  страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним сектором, у порядку, встановленому законодавством.

44. Надання  архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задоволення запитів фізичних і юридичних осіб, переглядання в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечення у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтування спростування чи додаткових відомостей про особу.

    45. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних установ.

    46.Здійснення інших передбачених законом повноважень.

 

ІІІ. Права архівного сектору райдержадміністрації

1) Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Путильської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

         2) Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Путильської  районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

3) Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у галузі архівної справи та діловодства.

4) Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 5) Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань архівної справи та діловодства.

6) Вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів,

проведення експертизи цінності таких документів.

7) Отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом.

8) Проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і

служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

9) Звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів

 Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи.

10) Порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду.

11) Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.

12) Відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

 

          Архівний сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Путильської  районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

ІУ. Завідувач сектором

        1. Архівний сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Путильської районної державної адміністрації  згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Чернівецькою обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

 

         2. Завідувач архівним сектором:

         1) здійснює керівництво архівним сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

         2) подає на затвердження голові Путильської  районної державної адміністрації Положення про архівний сектор;

         3) затверджує посадові інструкції працівників архівного сектору та розподіляє обов’язки між ними;

         4)планує роботу архівного сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Путильської районної державної адміністрації;

         5)вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи архівного сектору;

         6) звітує перед головою Путильської  районної держадміністрації про виконання покладених на архівний сектор завдань та затверджених планів роботи;

         7) може входити до складу колегії  Путильської  районної державної адміністрації;

         8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції архівного сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

         9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

     10)представляє інтереси архівного сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Путильської районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Путильської  районної державної адміністрації;

        11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

          12) Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень архівного сектору;

   13) забезпечує дотримання працівниками архівного сектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

         14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Накази завідувача  архівного сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Путильської  районної державної адміністрації, головою Державної архівної служби України.

Для проведення експертизи цінності документів архівний сектор утворює експертну комісію, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 , Типового положення про експертну комісію державного органу місцевого самоврядування,державного і комунального підприємства, установи та організації,затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013 року № 1227/5 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції України від 25.04.2014 року №692/5 та від 02.11.2015 р. № 2163/5).

 

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників архівного сектору визначає голова Путильської районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис архівного сектору затверджує голова Путильської районної державної адміністрації згідно вимог чинного законодавства.

Архівний сектор має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, КОД ЄДРПОУ Путильської районної державної адміністрації  04062185, та власні бланки.

 

 

Структура сектору

Структура сектору:

    - Завідувач сектору-Ліска Наталія Михайлівна

    - Головний спеціаліст сектору - Амаркулес Ганна Миколаївна;

Графік особистого прийому громадян

Прийомний день громадян-вівторок з 08.00 год.-17.00 год.

Нормативно - правова база

Архівний сектор у своїй діяльності керується  Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  наказами Державної архівної служби України, Державного архіву Чернівецької області,  розпорядженнями Чернівецької обласної та Путильської районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.