Сектор культури, молоді та спорту

Про сектор

Сектор культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

Юридична адреса та контакти:

59100, смт.Путила вул.Українська ,77

[email protected] (03738)2-17- 90.

Режим роботи :

Пн. – Чт . – 08.00 год. – 17.00 год.

Пт. - 08.00год. по 16.00год. Обідня перерва – 12.00- 13.00:

Положення

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про затвердження Положення про  сектор культури, молоді та спорту  Путильської районної  державної  адміністрації

 Керуючись частиною І статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурні підрозділ місцевої державної адміністрації» та на виконання розпорядження в.о.голови районної державної адміністрації  від 25.10.2019 року №162-р «Про структуру та граничну чисельність апарату та структурних підрозділів  районної державної адміністрації»:

              1. Затвердити Положення про сектор культури, молоді та спорту Путильської районної державної адміністрації, що додається.

               2. Завідувачу сектору культури, молоді та спорту районної державної адміністрації в тижневий термін привести у відповідність посадові інструкції працівників сектору.

                            3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.07.2019 року № 110-р «Про затвердження Положення про відділ культури районної державної адміністрації».

              4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 


В.о.голови  районної державної адміністрації                                                              Тетяна НАЗАРОВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО СЕКТОР  КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

         1. Сектор  культури, молоді та спорту  Путильської районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою адміністрації і підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та управлінню культури обласної державної адміністра ції.

 

       2. Сектор  у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, наказами Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління культури обласної державної адміністрації, а також Положенням про сектор.

         3. Основними завданнями сектору є:

         3.1. Реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, релігій та захисту прав національностей, що проживають в районі, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, народних художніх промислів, початкової освіти в галузі культури і мистецтва, забезпечення прав національних меншин, прав громадян на свободу світогляду та віросповідання.

         3.2. Здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, діяльності клубних закладів та установ культурно-мистецької освіти, запобігання проявів розпалювання міжетнічної, расової та міжконфесійної ворожнечі.

         3.3. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

          3.4.Сприяння відродженню та розвитку традицій, звичаїв, обрядів української нації, самобутності національних меншин, захисту прав і законних інтересів творчих працівників установ і організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту, гармонізації міжнаціональних та міжконфесійних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин.

 3.5. Участь у розробленні та виконанні державних, регіональних і районних  програм розвитку культури, внесення пропозицій щодо проекту відповідних бюджетних коштів.

3.6 Сприяння міжнародному співробітництву з питань, фізичної культури молоді та спорту та їх інтеграції вітчизняної у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

3.7 сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

3.8 організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких  верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом,  забезпечення популяризації здорового способу життя; 

3.9 сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної  спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з молоддю з  питань фізичної культури та спорту;

         3.10. участь у забезпеченні реалізації на території Путильського району державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

         3.11. сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

         3.12. організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

         3.13. аналіз стану забезпечення захисту фізичної культури та спорту в районі, розроблення районних програм і контроль їх виконання;

         3.14. проведення роботи спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованої молоді, організація проведення таких заходів, як спартакіади, турніри, інших заходів, спрямованих на підвищення загального фізичного рівня молоді;

         3.15. підготовка пропозицій до проектів районних програм щодо поліпшення розвитку фізичної культури і спорту та забезпечення їх виконання;

         3.16. розроблення і подання на розгляд районної державної адміністрації пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення   розвитку фізичної культури та спорту;

         3.17. затвердження положення про змагання та проведення змагань і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

         3.18. сприяння залученню котів підприємств, установ та організацій для розвитку фізичної культури та спорту.

         3.19. сприяння регіональним центрам та їх структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надання їм консультаційно-методичної допомоги;

         3.20. здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління сектору, зокрема свторенням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

         3.21 забезпечення формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та начально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організації фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

         3.22. здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

         3.23. здійснення в межах своїх повноважень контролю за організацією та проведенням молодіжних заходів та заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;

                       4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань;

           4.1. Створює умови для розвитку:

         -  професійного та аматорського музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, самодіяльної народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, культурно-мистецької освіти;

         - соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та охорони культурної спадщини, підвищення рівня її матеріально-технічного забезпечення.

         4.2. Здійснює:

         - державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури закладами, підприємствами, організаціями культурно-мистецької сфери, їх діяльності, надання ними платних послуг;

         - повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

         - координацію діяльності установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, які підпорядковані відділу, іншим суб’єктам  галузі культури незалежно від їх форм власності;

         - функції замовників, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;                                   - заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, охорони культурної спадщини, релігієзнавства та національних відносин.

         4.3. Подає пропозиції щодо:

         - формування державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних та міжрелігійних відносин в районі;

- діяльності структурних підрозділів сектору, закладів культури у сільській місцевості, їх працівників, дотримання ними режиму робочого часу, виконання функціональних обов’язків, наявності аматорських колективів, проведення масових заходів і концертів, участь в оглядах, конкурсах і фестивалях;

         - надання творчим аматорським колективам знання «народний аматорський», «зразковий аматорський»;

         - відзначення працівників підприємств, установ, та організацій у сфері культури  та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

         - занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих памяток України.

         4.4. Сприяє:

         - формуванню репертуару аматорських колективів, колективів духовної  музики і співу, кіно- і відео установок, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек району, відродженню та розвитку народних художніх промислів і ремесел, збереженню нематеріальної культурної спадщини;

              - збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

         - соціальному захисту працівників установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини.

         4.5. Аналізує потребу працівників сфери культури, їх навчання у спеціалізованих навчальних закладах Міністерства культури України, на курсах підвищення кваліфікації, проводить атестацію працівників закладів культури та установ мистецтва.

         4.6. Забезпечує:

         - вільний доступ юридичних і фізичних осіб до інформації щодо стану розвитку галузі культури, міжнаціональних і міжрелігійних відносин району, охорони культурної спадщини;

         - захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

         - порядок виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

         - функціонування державної мови, мов національних меншин в усіх сферах суспільного життя;

         - збирання та узагальнення статистичних даних у сфері охорони культурної спадщини, національних відносин та релігій і контроль за їх достовірністю;

         - доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

         - дотримання вимог з охорони праці, пожежної безпеки.

         4.7. Визначає межі територій памяток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони.

          4.8. Інформує про:

         - музеї (в т.ч. новостворені), утворені у складі установ та організацій галузі культури, навчальних закладів державної і комунальної власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного Фонду України;

         - загрозу пошкодження, руйнування памяток культурної спадщини;

         - створення нових аматорських колективів, їх концертну діяльність.

         4.9. Організовує:

         - проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, духовної музики і співу, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до повноважень сектору;

         - надання інформаційної, методичної допомоги з питань культури, охорони культурної спадщини, національних та релігійних відносин;

         - отримання статистичних даних про діяльність установ культури району різних форм власності, їх узагальнення та подання до установ статистики України.

         4.10.Погоджує:

         - програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток  культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури України відповідно до Законів України;

         - проекти відведення та надання земельних ділянок, зокрема для сільськогосподарських потреб, зміну землевласника, землекористувача в межах делегованих йому Міністерством культури повноважень;

- розміщення реклами на памятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони;

         - відчуження або передачу памяток культурної спадщини місцевого значення, їх власникам чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

         - будівництво, ремонт та реставрації культових будівель, створення релігійними організаціями та національно-культурними товариствами своєї матеріальної бази для релігійної, етнічної, добродійної та іншої передбаченої Положенням діяльності.

         4.11. Видає дозволи на:

         - проведення робіт на памятках культурної спадщини місцевого значення (крім памяток археології), їх територіях та в зонах охорони;

         - відновлення земляних робіт.

         4.12. Реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок.

     4.13. Веде облік (реєстр) релігійних та національно-культурних організацій, що діють в районі, культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та (або) використовується ними.

         4.14. Видає накази та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, дозволи на проведення робіт на пам’ятках культури, їх територіях та в зонах їхньої охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про регулювання містобудівної діяльності».

         4.15. Вживає заходи для зміцнення міжрегіональних культурних і релігійних зв’язків.

           4.16.Видає дозволи на проведення концертної чи гастрольної діяльності  в районі.

           4.17.Веде облік музеїв, створених в установах та організаціях і навчальних закладах району всіх форм власності.

       4.18. Роз’яснює  через засоби масової інформації (газети, журнали, путівники) зміст державної політики у сфері культури, національних та релігійних відносин.

        4.19. Розглядає у встановленому законодавством порядку звернення фізичних і юридичних осіб  з питань, що належать до його компетенції, вживає необхідних заходів для їх вирішення.

4.20. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

         5. Сектор має право:

    5.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень.

 5.2.Аналізувати роботу закладів культури та одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, документи та інші матеріали необхідні  для виконання покладених на нього завдань.

 5.3. Скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари, семінари-практикуми, конференції, утворювати консультативні ради,  робочі групи, що належать до його компетенції.

  5.4. Вносити у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі.

         5.5. Користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку та іншими технічними засобами.

         5.6. Контролювати в межах своєї компетенції додержання законодавства про культуру, охорону культурної спадщини, свободу світогляду та релігійні організації.

         6. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації

та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадськими та політичними організаціями чи окремими громадянами.

         7. Сектор  очолює завідувач сектору , який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням  з  обласною  державною адміністрацією.

         8. Завідувач сектору:

           - здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор  завдань і здійснення ним своїх функцій;

           -   визначає ступінь відповідальності працівників;

 -  затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів сектору  та розподіляє обов’язки  між ними;

         - видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх       виконання;

         - призначає на посаду та звільняє з посади працівників структурних підрозділів сектору;

         - затверджує Положення про структурні підрозділи, функціональні обов’язки працівників сектору  та структурних підрозділів;

         - здійснює добір, розстановку та формування резерву кадрів;

         - розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

         - планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

- розподіляє обов’язки  між працівниками сектору та структурних підрозділів;

         - погоджує прийняття на посаду та звільнення з посади працівників сектору  та його структурних підрозділів;

         - в установленому чинним законодавством України порядку затверджує мережу установ культури району, відкриває, реорганізовує і ліквідує структурні підрозділи сектору в районі;

         - призначає на посаду, звільняє з посади та переміщає керівників клубних, бібліотечних закладів та шкіл естетичного виховання, надає їм відпустки;

        - звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на  сектор завдань та затверджених планів роботи;

         - вживає заходів по удосконаленню організації та підвищення ефективності роботи сектору;

         - може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

                   9.Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

         10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис сектору затверджує голова районної державної адміністрації.

                 11.Сектор є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                   Марія ЯКІВ’ЮК

Структура сектору

Структура сектору:

  • Завідувач сектору   -  Нестор Василь Юрійович;
  • Головний спеціаліст сектору – Матіос Ольга Миколаївна.

Графік особистого прийому громадян

Пн. – Чт . – 08.00 год. – 17.00 год.

Пт. - 08.00 год. по 16.00 год. Обідня перерва – 12.00 год. - 13.00 год.

 

Нормативно - правова база

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління культури обласної державної адміністрації, а також Положенням про відділ.