• Про відділ
 • Положення
 • Структура відділу
 • Графік особистого прийому громадян
 • Нормативно - правова база

Про відділ

Відділ культури районної державної адміністрації

Юридична адреса та контакти:

59100, смт.Путила вул.Українська ,77

[email protected] (03738)2-17- 90.

Режим роботи :

Пн. – Чт . – 08.00 год. – 17.00 год.

Пт. - 08.00год. по 16.00год. Обідня перерва – 12.00- 13.00:

Положення

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ВІДДІЛ  КУЛЬТУРИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Відділ культури Путильської районної державної адміністрації (далі-відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою адміністрації і підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та управлінню культури обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління культури обласної державної адміністрації, а також Положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу є:

3.1. Реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, релігій та захисту прав національностей, що проживають в районі, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, народних художніх промислів, початкової освіти в галузі культури і мистецтва, забезпечення прав національних меншин, прав громадян на свободу світогляду та віросповідання.

3.2. Здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, діяльності клубних закладів та установ культурно-мистецької освіти, запобігання проявів розпалювання міжетнічної, расової та міжконфесійної ворожнечі.

3.3. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

3.4.Сприяння відродженню та розвитку традицій, звичаїв, обрядів української нації, самобутності національних меншин, захисту прав і законних інтересів творчих працівників установ і організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту, гармонізації міжнаціональних та міжконфесійних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин.                                                                                        

3.5. Участь у розробленні та виконанні державних, регіональних і районних  програм розвитку культури, внесення пропозицій щодо проекту відповідних бюджетних коштів.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань;

4.1. Створює умови для розвитку:

-  професійного та аматорського музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, самодіяльної народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, культурно-мистецької освіти;

- соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та охорони культурної спадщини, підвищення рівня її матеріально-технічного забезпечення.

4.2. Здійснює:

- державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури закладами, підприємствами, організаціями культурно-мистецької сфери, їх діяльності, надання ними платних послуг;

- повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

- координацію діяльності установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, які підпорядковані відділу, іншим суб’єктам  галузі культури незалежно від їх форм власності;

- функції замовників, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, охорони культурної спадщини, релігієзнавства та національних відносин.

4.3. Подає пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних та міжрелігійних відносин в районі;

- діяльності структурних підрозділів відділу, закладів культури у сільській місцевості, їх працівників, дотримання ними режиму робочого часу, виконання функціональних обов’язків, наявності аматорських колективів, проведення масових заходів і концертів, участь в оглядах, конкурсах і фестивалях;

- надання творчим аматорським колективам знання «народний аматорський», «зразковий аматорський»;

- відзначення працівників підприємств, установ, та організацій у сфері культури        та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

 - занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

 4.4. Сприяє:

- формуванню репертуару аматорських колективів, колективів духовної музики і співу, кіно- і відео установок, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек району, відродженню та розвитку народних художніх промислів і ремесел, збереженню нематеріальної культурної спадщини;

- захисту прав споживачів культурного продукту;

- збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

- соціальному захисту працівників установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини.

4.5. Аналізує потребу працівників сфери культури, їх навчання у спеціалізованих навчальних закладах Міністерства культури України, на курсах підвищення кваліфікації, проводить атестацію працівників закладів культури та установ мистецтва.

4.6. Забезпечує:

- вільний доступ юридичних і фізичних осіб до інформації щодо стану розвитку галузі культури, міжнаціональних і міжрелігійних відносин району, охорони культурної спадщини;

- захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

- порядок виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

- функціонування державної мови, мов національних меншин в усіх сферах суспільного життя;

- збирання та узагальнення статистичних даних у сфері охорони культурної спадщини, національних відносин та релігій і контроль за їх достовірністю;

- доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- дотримання вимог з охорони праці, пожежної безпеки.

4.7. Визначає межі територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони.

4.8. Інформує про:

- музеї (в т.ч. новостворені), утворені у складі установ та організацій галузі культури, навчальних закладів державної і комунальної власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного Фонду України;

- загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;

- створення нових аматорських колективів, їх концертну діяльність.

4.9. Організовує:

- проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, духовної музики і співу, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до повноважень відділу;

- надання інформаційних, методичної допомоги з питань культури, охорони культурної спадщини, національних та релігійних відносин;

- отримання статистичних даних про діяльність установ культури району різних форм власності, їх узагальнення та подання до установ статистики України.

4.10.Погоджує:

- програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток  культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури України відповідно до Законів України;

- проекти відведення та надання земельних ділянок, зокрема для сільськогосподарських потреб, зміну землевласника, землекористувача в межах делегованих йому Міністерством культури повноважень;

- розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони;

- відчуження або передачу пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх власникам чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

- будівництво, ремонт та реставрації культових будівель, створення релігійними організаціями та національно-культурними товариствами своєї матеріальної бази для релігійної, етнічної, добродійної та іншої передбаченої Положенням діяльності.

4.11. Видає дозволи на:

- проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони;

- відновлення земляних робіт.

4.12. Реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок.

4.13. Веде облік (реєстр) релігійних та національно-культурних організацій, що діють в районі, культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та (або) використовується ними.

4.14. Видає накази та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, дозволи на проведення робіт на пам’ятках культури, їх територіях та в зонах їхньої охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про регулювання містобудівної діяльності».

4.15. Вживає заходи для зміцнення міжрегіональних культурних і релігійних зв’язків.

4.16.Видає дозволи на проведення концертної чи гастрольної діяльності  в районі.

4.17.Веде облік музеїв, створених в установах та організаціях і навчальних закладах району всіх форм власності.

4.18. Роз’яснює  через засоби масової інформації (газети, журнали, путівники) зміст державної політики у сфері культури, національних та релігійних відносин.

4.19. Розглядає у встановленому законодавством порядку звернення фізичних і юридичних осіб  з питань, що належать до його компетенції, вживає необхідних заходів для їх вирішення.

4.20. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Відділ має право:

5.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень.

5.2.Аналізувати роботу закладів культури та одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, документи та інші матеріали необхідні  для виконання покладених на нього завдань.

5.3. Скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари, семінари-практикуми, конференції, утворювати консультативні ради,  робочі групи, що належать до його компетенції.

5.4. Вносити у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі.

5.5. Користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку та іншими технічними засобами.

5.6. Контролювати в межах своєї компетенції додержання законодавства про культуру, охорону культурної спадщини, свободу світогляду та релігійні організації.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації

та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадськими та політичними організаціями чи окремими громадянами.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із управлінням культури облдержадміністрації.

 1. Начальник відділу:

  -    здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність  за виконання покладених на відділ  завдань і здійснення ним своїх функцій;

  -   визначає ступінь відповідальності працівників;

 -  затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів та розподіляє обов’язки між ними;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх  виконання;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників структурних підрозділів відділу;

 • затверджує Положення про структурні підрозділи, функціональні обов’язки працівників відділу та структурних підрозділів;
 • здійснює добір, розстановку та формування резерву кадрів;
 • розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;
 • планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
 • розподіляє обов’язки  між працівниками відділу та структурних підрозділів;
 • погоджує прийняття на посаду та звільнення з посади працівників відділу  та його структурних підрозділів;

-в установленому чинним законодавством України порядку затверджує мережу установ культури району, відкриває, реорганізовує і ліквідує структурні підрозділи відділу в районі;

- призначає на посаду, звільняє з посади та переміщає керівників клубних, бібліотечних закладів та шкіл естетичного виховання, надає їм відпустки;

 - звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

- вживає заходів по удосконаленню організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 • може входити до складу колегії районної державної адміністрації.  
 1. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

11.Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Структура відділу

Структура сектору:

 • Завідувач сектору   -  Нестор Василь Юрійович;
 • Головний спеціаліст сектору – Матіос Ольга Миколаївна.

Графік особистого прийому громадян

Пн. – Чт . – 08.00 год. – 17.00 год.

Пт. - 08.00 год. по 16.00 год. Обідня перерва – 12.00 год. - 13.00 год.

 

Нормативно - правова база

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління культури обласної державної адміністрації, а також Положенням про відділ.