Сектор освіти

Про сектор

Назва підрозділу : Сектор освіти райдержадміністрації:

Керівник підрозділу: Горбан Світлана Василівна

Юридична адреса та контакти:

59100, смт. Путила вул. Українська, 180

E:mail: [email protected] (03738) 2-18-60.

 

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

 про сектор освіти Путильської районної державної адміністрації Чернівецької області

 

І. Загальні положення:

1.1. Сектор освіти утворюється головою Путильської районної державної адміністрації (далі – сектор), шляхом реорганізації відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. Сектор є правонаступником усіх прав і обов’язків відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. Сектор підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, а також  Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. 

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Чернівецької обласної державної адміністрації та голови Путильської районної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також положенням про сектор. 

1.3. У межах своїх повноважень сектор організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією. 

1.4. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією завідувача сектору відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

1.5. Посадові інструкції працівників сектору розробляються та затверджуються відповідно до вимог чинного законодавства. 

ІІ. Основні завдання сектору:

2.1. Основними завданнями сектору є:

2.1.1 участь у забезпеченні реалізації на території Путильського району державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності дітей;

2.1.2 забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

2.1.3 визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

2.1.4 створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;

2.1.5 створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

2.1.6 забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

2.1.7 здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань сектору освіти, виконанням навчальними закладами  державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

2.1.8  координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери сектору освіти, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

2.1.9  управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

2.1.10 призначення на посади та звільнення з посад  керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти за результатами конкурсного відбору;

2.1.11 забезпечення моніторингу у сфері освіти,  інноваційної діяльності та трансферу технологій в районі, захисту інтелектуальної власності;

2.1.12 виконання у межах своїх повноважень заходів із проведення зовнішнього незалежного оцінювання для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

2.1.13 сприяння міжнародному співробітництву з питань інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

2.1.14 забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

2.1.15 аналіз стану освіти, наукової, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей в районі, розроблення районних програм їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організація і контроль виконання цих програм;

2.1.16 сприяння розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

2.1.17 проведення атестації педагогічних працівників, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

2.1.18 вжиття заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

2.1.19 забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної;

2.1.20  впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України та Міністерством молоді та спорту України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення місцевого компоненту у змісті освіти;

2.1.21 внесення в установленому порядку на розгляд Департаменту освіти, науки Чернівецької обласної державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

2.1.22 формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту, організація їх доставки;

2.1.23 залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій (зокрема дитячих і молодіжних), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

2.1.24 проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

 2.1.25  співпраця з відповідними підрозділами Путильського  відділення Кіцманського відділу  ГУП  в Чернівецькій області та соціальних служб у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

2.1.26 організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

2.1.27 розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів  та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

2.1.28 контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти;

2.1.29 сприяння активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створення належних умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб району, вживання заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;

2.1.30 вжиття, у межах своєї компетенції, заходів матеріального та морального стимулювання працівників освіти, інших учасників навчально- виховного процесу та заходів для поліпшення матеріальних і житлових умов учнів, вихованців, працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування та заходів матеріального та морального стимулювання працівників освіти та інших учасників навчально-виховного процесу;

2.1.31  розгляд питання та внесення в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти  державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

2.1.32  забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції сектору, у разі потреби вживання заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

2.1.33 підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти;

2.1.34 участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;

2.1.35 підготовка пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції і внесення їх в установленому порядку на розгляд  районної державної адміністрації;

2.1.36  координація та організація в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, виконання відповідних програм, забезпечення  оздоровлення та відпочинку дітей в  оздоровчих таборах;

2.1.37 здійснення спільно з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей;

2.1.38 забезпечення в межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері;

 2.1.39 затвердження положення про змагання та проведення районних змагань;

2.1.40  вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

2.1.41 здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери сектору освіти, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

2.1.42 забезпечення збереження та розвитку мережі дитячо-юнацької спортивної школи, контроль за організацією  та проведенням навчально-тренувального процесу, та сприяння створенню нових  відділень за видами спорту, зміцнення спортивної матеріально-технічної бази, планування розвитку пріоритетних видів спорту в районі;

2.1.43 сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності; 

2.1.44 здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей; 

2.1.45 надання адміністративних послуг; 

2.1.46 участь, у межах компетенції, у погодженні проектів нормативно- правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

2.1.47 участь, у межах компетенції, у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, програм головними розробниками, яких є інші структурні підрозділи;

2.1.48 участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії  Путильської районної ради;

2.1.49 підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;

2.1.50 забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

2.1.51 підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

2.1.52 розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

2.1.53 опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

2.1.54 забезпечення доступу до публічної інформації;

2.1.55  інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

2.1.56 здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

2.1.57 забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

2.1.58 організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

2.1.59 забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

2.1.60 участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

2.1.61 забезпечення захисту персональних даних;

2.1.62 здійснення інших передбачених законом повноважень. 

 

ІІІ. Права сектору:

3.1. Сектор має право:

3.1.1 одержувати, в установленому законодавством порядку, від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

 3.1.2 залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3.1.3  користуватись, в установленому порядку, інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

3.1.4  скликати, в установленому порядку, наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

 3.1.5 за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

3.1.6 представляти, в установленому порядку, інтереси сектору в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції. 

IV. Взаємодія з іншими органами влади:

4.1. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом  районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами з метою створення умов для провадження  послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

V. Організаційно-розпорядча діяльність:

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної  державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

 

5.2.  На посаду завідувача сектору освіти призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, та повинна  відповідати таким загальним вимогам: досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою.

VI. Обов'язки завідувача сектору освіти:

6.1 здійснює керівництво сектором освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

6.2 подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор, його структуру, затверджує положення про його структурні підрозділи;

6.3  затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов'язки між ними;

6.4 планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  районної державної адміністрації;

 6.5 вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6.6 звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на сектор завдань з реалізації державної політики;

6.7 може входити до складу колегії  районної державної адміністрації;

6.8  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

6.9  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

6.10 представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

6.11  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

6.12 подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

6.13 розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису сектору;

6.14 здійснює добір керівних кадрів;

6.15 завідувач сектору здійснює визначені Законом України “Про державну службу ” повноваження керівника державної служби у секторі освіти;

6.16 призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, керівників дошкільних, закладів загальної середньої освіти, позашкільних навчальних закладів та установ освіти;

 6.17 заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників сектору, керівників дошкільних, закладів загальної середньої освіти, позашкільних навчальних закладів та установ освіти;

6.18 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

6.19 забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в структурному підрозділі інформації з обмеженим доступом;

  6.20 здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

7. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції сектору, утворюється колегія у складі завідувача сектору (голова колегії), дошкільних, закладів загальної середньої освіти, позашкільних навчальних закладів та інших працівників. 

8. До складу колегії можуть входити представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій. 

9. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням завідувача сектору. 

10. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу сектору.  

11. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при секторі утворюється районний методичний кабінет як структурний підрозділ сектору, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого завідувачем сектору.  

12. Для забезпечення оперативного функціонування навчальних закладів сектор створює господарську групу, яка є структурним підрозділом сектору та здійснює свою діяльність відповідно до положення затвердженого завідувачем сектору. 

13. Для забезпечення фінансової діяльності сектору та  закладів освіти району утворюється централізована бухгалтерія, як структурний підрозділ сектору, діє на підставі положення затвердженого завідувачем сектору. 

14. При секторі може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.  

15. Сектор є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.   

 

 

Структура сектору

Структура сектору:

Начальник – Горбан Світлана Василівна;

Головний спеціаліст:

Лейба Іван Іванович

Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту:

Шевчук Любов Іллівна, завідувач

Крилата Любов Борисівна, методист

Ісак Світлана Юріївна, методист

Москаль Любов Юріївна, методист

Гончарюк Ірина Дмитрівна, методист

Ткач Ольга Григорівна, методист

Господарська група відділу освіти, молоді та спорту:

Калініна Ольга Дмитрівна, фахівець з питань організації харчування

Попюк Петро Михайлович, інженер-фахівець

Кочерган Ганна Михайлівна, фахівець

Кочерган Дмитро Юрійович, водій

Бухгалтерія сектору:

Тріщук Галина Юріївна, головний бухгалтер

Нестерюк Катерина Василівна, бухгалтер

Чорней Світлана Іванівна, бухгалтер

Євинчук Іванна Дмитрівна, бухгалтер

Василович Зіновія Михайлівна, бухгалтер.

 

Режим роботи

Режим роботи:

Понеділок - четвер – з 08.00 год. по 17.00 год.

П’ятниця – з 08.00 год. по 16.00 год.

Обідня перерва – 12.00-13.00 год.

 

 

 

Нормативно-правова база

Нормативно-правова база:

Основоположні Закони України, Постанови КМУ та Укази Президента України, якими керується підрозділ в роботі.

 

Склад Колегії сектору освіти райдержадміністрації