• Про відділ
  • Положення
  • Структура відділу
  • Режим роботи
  • Нормативно-правова база
  • Склад Колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Про відділ

Назва підрозділу : Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:

Керівник підрозділу: Горбан Світлана Василівна

Юридична адреса та контакти:

59100, смт. Путила вул. Українська, 180

E:mail: [email protected] (03738) 2-18-60.

 

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядженням голови районної державної   адміністрації від   02.05.2018  №  90-р

ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ освіти, молоді та спорту Путильської районної державної адміністрації Чернівецької області

І. Загальні положення

1. Відділ освіти, молоді та спорту утворюється головою Путильської районної державної адміністрації (далі – відділ), шляхом реорганізації сектору управління в сфері освіти та сектору з питань фізичної культури, молоді та спорту районної державної адміністрації. Відділ є правонаступником усіх прав і обов’язків сектору управління в сфері освіти, сектору з питань фізичної культури, молоді та спорту районної державної адміністрації. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Департаменту освіти, науки , управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації. 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Чернівецької обласної державної адміністрації та голови Путильської районної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також положенням про відділ. 

3. У межах своїх повноважень відділ організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією. 

4. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

5. Посадові інструкції працівників відділу розробляються та затверджуються відповідно до вимог чинного законодавства. 

ІІ. Основні завдання відділу 

6. Основними завданнями відділу є:

1) участь у забезпеченні реалізації на території Путильського району державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

2) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

3) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

4) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;

5) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

6) забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

7) здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами  державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

8)  координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління відділу, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

9)  управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

10) призначення на посади та звільнення з посад  керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти за результатами конкурсного відбору;

11) забезпечення моніторингу у сфері освіти,  інноваційної діяльності та трансферу технологій в районі, захисту інтелектуальної власності;

12) виконання у межах своїх повноважень заходів із проведення зовнішнього незалежного оцінювання для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

13) сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту та інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

14) забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

15) сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

16) організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

17) сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського  руху;

18) сприяння громадським організаціям освітньої, фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

19) сприяння діяльності дитячих та молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, в тому числі за місцем проживання, молодіжних трудових загонів, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

20) аналіз стану освіти, наукової, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей, молоді, фізичної культури та спорту в районі, розроблення районних програм їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організація і контроль виконання цих програм;

21) сприяння розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

22) проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

23) вжиття заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

24) забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної;

25) впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України та Міністерством молоді та спорту України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення місцевого компоненту у змісті освіти;

26) внесення в установленому порядку на розгляд Департаменту освіти, науки Чернівецької обласної державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

27) формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту, організація їх доставки;

28) залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій (зокрема дитячих і молодіжних), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

29) проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

 30) співпраця з відповідними підрозділами Путильського  відділення Кіцманського відділу  ГУП  в Чернівецькій області та соціальних служб у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

31) організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

32)  розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів  та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

33) контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти;

36) сприяння активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створення належних умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб району, вживання заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;

37) вжиття, у межах своєї компетенції, заходів матеріального та морального стимулювання працівників освіти, інших учасників навчально- виховного процесу та заходів для поліпшення матеріальних і житлових умов учнів, вихованців, працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування та заходів матеріального та морального стимулювання працівників освіти та інших учасників навчально-виховного процесу;

38)  розгляд питання та внесення в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти  державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

39)  забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу, у разі потреби вживання заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

40) підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти;

41) участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;

42)  підготовка пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, державних цільових, галузевих, регіональних та районних програм поліпшення становища освіти, дітей і молоді, відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення їх виконання, сприяння в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

43) розроблення і подання на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

 44) підготовка пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції і внесення їх в установленому порядку на розгляд  районної державної адміністрації;

45)  координація та організація в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, виконання відповідних програм, забезпечення  оздоровлення та відпочинку дітей в  оздоровчих таборах;

46) здійснення спільно з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

47) забезпечення в межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту;

 48) затвердження положення про змагання та проведення районних змагань і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

 49)  комплектування складу збірних команд району за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у обласних змаганнях;

50) вжиття заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", здійснення контролю за їх діяльністю;

51)  вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

52) порушення, у встановленому порядку, клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;

53) сприяння залученню коштів підприємств, установ та організацій для розвитку освіти, фізичної культури та спорту та соціальної підтримки сім'ї, молоді;

 54) сприяння регіональним центрам та їх структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надання їм консультаційно-методичної допомоги; 

55) вжиття в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;

56) забезпечення в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

57) здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління відділу, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

58) проведення серед населення інформаційної, роз'яснювальної  роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;

59) забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

60) забезпечення збереження та розвитку мережі дитячо-юнацької спортивної школи, контроль за організацією  та проведенням навчально-тренувального процесу, та сприяння створенню нових  відділень за видами спорту, зміцнення спортивної матеріально-технічної бази, планування розвитку пріоритетних видів спорту в районі;

61) сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності; 

62) здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей; 

63) вжиття в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

 64) забезпечення формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організації та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

 65) здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

  66) сприяння впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення;

67) здійснення в межах своїх повноважень контролю за організацією та проведенням молодіжних заходів та заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою; 

68) надання адміністративних послуг; 

69) участь, у межах компетенції, у погодженні проектів нормативно- правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

70) участь, у межах компетенції, у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, програм головними розробниками, яких є інші структурні підрозділи;

71) участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії  Путильської районної ради;

72) підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;

73) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

74) підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

75) розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

76) опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

77) забезпечення доступу до публічної інформації;

78) інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

79) здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

80) забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

81) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

82) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

83) участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

84) забезпечення захисту персональних даних;

85) здійснення інших передбачених законом повноважень. 

ІІІ. Права відділу:

7. Відділ має право:

1) одержувати, в установленому законодавством порядку, від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

 2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3) вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення роботи  районної державної адміністрації у галузі освіти, сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

4) користуватись, в установленому порядку, інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

5)  скликати, в установленому порядку, наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

 6)  за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

7)  представляти, в установленому порядку, інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції. 

IV. Взаємодія з іншими органами влади: 

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом  районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами з метою створення умов для провадження  послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

 V. Організаційно-розпорядча діяльність: 

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із директором Департаменту  освіти і науки Чернівецької  обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку. 

10. Начальник повинен мати вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 5-ти років. 

11. Обов'язки начальника відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні підрозділи;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  районної державної адміністрації;

 5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, сім'ї, дітей, молоді та жінок, фізичної культури та спорту;

7) може входити до складу колегії  районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

14) здійснює добір керівних кадрів;

 15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу, подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, керівників навчальних закладів та установ освіти;

 17) заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

19) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в структурному підрозділі інформації з обмеженим доступом;

20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, утворюється колегія у складі начальника відділу (голова колегії), заступника начальника, інших відповідальних працівників відділу. 

13. До складу колегії можуть входити представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, а також працівники фізкультурно-спортивних товариств, висококваліфіковані спеціалісти в галузі освіти, сім'ї, дітей, молоді та спорту. 

14. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу. 

15. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу відділу.  

16. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації, згідно із законодавством про державну службу.  

 17. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі утворюється районний методичний кабінет як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу.  

18. Для забезпечення оперативного функціонування навчальних закладів відділ створює господарську групу, яка є структурним підрозділом відділу та здійснює свою діяльність відповідно до положення затвердженого начальником відділу. 

19. Для забезпечення фінансової діяльності відділу та  закладів освіти району утворюється централізована бухгалтерія, як структурний підрозділ відділу, діє на підставі положення затвердженого начальником відділу. 

20. При відділі може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.  

21. Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова районної державної адміністрації за поданням начальника відділу. 

22. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.   

 

Структура відділу

Структура відділу:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту  – Горбан Світлана Василівна;

Головні спеціалісти відділу освіти, молоді та спорту:

Лейба Іван Іванович;

Яків’юк Людмила Вікторівна.

Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту:

Шевчук Любов Іллівна, завідувач

Крилата Любов Борисівна, методист

Шемберко Мар’яна Миколаївна, методист

Ісак Світлана Юріївна, методист

Москаль Любов Юріївна, методист

Гончарюк Ірина Дмитрівна, методист

Ткач Ольга Григорівна, методист

Господарська група відділу освіти, молоді та спорту:

Калініна Ольга Дмитрівна, фахівець з питань організації харчування

Попюк Петро Михайлович, інженер-фахівець

Кочерган Ганна Михайлівна, фахівець

Кочерган Дмитро Юрійович, водій

Бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту:

Тріщук Галина Юріївна, головний бухгалтер

Нестерюк Катерина Василівна, бухгалтер

Чорней Світлана Іванівна, бухгалтер

Євинчук Іванна Дмитрівна, бухгалтер

Василович Зіновія Михайлівна, бухгалтер.

 

Режим роботи

Режим роботи:

Понеділок - четвер – з 08.00 год. по 17.00 год.

П’ятниця – з 08.00 год. по 16.00 год.

Обідня перерва – 12.00-13.00 год.

 

 

 

Нормативно-правова база

Нормативно-правова база:

Основоположні Закони України, Постанови КМУ та Укази Президента України, якими керується підрозділ в роботі.

 

Склад Колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

С К Л А Д

колегії відділу освіти, молоді та спорту  

Путильської районної державної адміністрації

 

Горбан С.В.

в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту   Путильської районної державної адміністрації, голова колегії

Яків’юк Л.В.

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту, секретар колегії 

Члени колегії:

Яків’юк М.В.

керівник апарату Путильської районної державної адміністрації (за погодженням)

Шевчук Л.І.

завідувач районним методичним кабінетом, голова районної організації профспілки працівників освіти 

Хромей Н.П.

директор Путильського районного центру дитячої та юнацької творчості

Скрипчук М.Ю.

директор Дихтинецького ЗДО 

Поляк М.М.

голова профкомітету Киселицького ЗЗСО

Пасарюк В.С.

директор Розтоківського ЗЗСО