Відділ ведення Державного реєстру виборців

Про відділ

Відділ ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації

Юридична адреса та контакти:

59100, смт Путила вул. Українська 180, Чернівецької області, Путильського району;  (03738) 2-15-76

Режим роботи :

Пн-Чт-08.00-17,00, Пт-08.00-16.00. Обідня перерва 12.00-13.00;

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців

 районної державної адміністрації

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі - відділ ведення Реєстру) утворюється головою районної держадміністрації, входить до її складу і в межах Путильського району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2.Відділ ведення Реєстру підпорядкований керівнику апарату районної держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Службі розпорядника Державного реєстру виборців, відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

3.Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної держадміністрації, а також положенням про  відділ.

4.Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

-  ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території сіл, селища, які входять до складу району;

- складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

5.Відділ ведення Реєстру відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання  і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру;

4) формує проекти електронних документів органу ведення програмними засобами АІТС “Державний реєстр виборців”;

5) зберігає електронні документи тимчасового строку зберігання з часу їх  створення і до знищення в АІТС “Державний реєстр виборців”;

6) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

7) забезпечує  взаємодію з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його ведення;

8) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу  та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

9) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

10) надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

11) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

12) здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру та  уточнення персональних даних Реєстру;

13) в разі встановлення факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця здійснює уточнення персональних даних реєстру;

14) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства, а також виготовлення іменних запрошень виборцям в порядку та у спосіб, визначений Центральною виборчою комісією;

15) надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

16) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців";

17) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

18) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

19) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

20) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

21) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

22) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

23) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

24) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

25) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

26)здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

27)організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

28)забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

29) забезпечує захист персональних даних;

30) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділ ведення Реєстру має право:

1)одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань;

2)вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у відповідній галузі;

3)користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4)скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.  

7. Відділ ведення Реєстру в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Керівник відділу ведення Реєстру:

1)призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації, згідно вимог Закону України “Про державну службу”;

2)призначається особа, яка має  досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільно володіє державною мовою.   

3)здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

4)подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ;

5)розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

6)планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

7)вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

8)знищує електронні документи після закінчення строків їх зберіганн

9)звітує перед керівником апарату районної держадміністрації про виконання покладених на відділ ведення Реєстру завдань та затверджених планів роботи;

10)може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11)видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

12)подає керівнику апарату районної держадміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу,  їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13)проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

14)забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15)здійснює інші повноваження, визначені законом.

9.Накази керівника структурного підрозділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

Структура відділу

Структура відділу:

  • Начальник відділу  - Логош Тетяна Іванівна;
  • Головний спеціаліст відділу - Ковальчук Олена Василівна;
  • головний спеціаліст - Пентюк Катерина Василівна.

Графік особистого прийому громадян

Нормативно - правова база

Нормативно-правова база :

         Постанови КМУ

         Постанови ЦВК