• Про відділ
 • Положення
 • Структура відділу
 • Режим роботи
 • Нормативно-правова база

Про відділ

Назва підрозділу: Відділ управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій апарату РДА

Керівник: Скрип Юрій Васильович

Юридична адреса та контакти:   смт. Путила, вул. Українська 180,  59100. Тел - (03738) 2-19-86

E:mail: [email protected]

Положення

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ з питань управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій апарату

Путильської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

У своїй діяльності відділ з питань управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій апарату районної державної адміністрації (далі відділ) керується Конституцією України, Кодексом законів про працю УкраїниЗаконом України «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення делегованих повноважень та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації та цим положенням.

Відділ підпорядковується голові та керівнику апарату районної державної адміністрації. Структура, чисельність працівників та Положення про відділ затверджуються відповідно до чинного законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

Відділ є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації. Основним завданням відділу є здійснення організаційного, інформаційного та кадровогозабезпечення діяльності райдержадміністрації, взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у відповідності до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №339.

Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

ІІ. Основні завдання та функції відділу з питань управління персоналомта організаційно-інформаційних технологій апарату РДА  щодо організаційно-інформаційного забезпечення діяльності РДА

  1. Здійснює організаційно-інформаційне забезпечення та проводить перевірки з питань виконання на території району Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення делегованих повноважень, указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів райдержадміністрації керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, одержує інформацію з цих питань.

  2. Забезпечує здійснення контролю за виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади».

  3. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови та наказів керівника апарату райдержадміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

  4. Забезпечує підготовку засідань колегії райдержадміністрації, нарад, семінарів, навчань з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування.

  5. 3а дорученням голови та керівника апарату райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із спеціалістів відділів, управлінь, структурних підрозділів адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на нарадах при голові райдержадміністрації та керівнику апарату.

  6. Проводить за дорученням керівника апарату райдержадміністрації перевірки діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад в межах і порядку встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції відділу.

  7. Забезпечує зв'язок та координацію дій структурних підрозділів райдержадміністрації по взаємодії з органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих повноважень та поліпшення їх діяльності.

  8. Вивчає і узагальнює роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.

  9. На основі пропозицій керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування опрацьовує та подає на розгляд голові адміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням, готує перелік основних організаційно - масових заходів на поточний місяць та тиждень, які здійснюються головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації.

  10. Забезпечує впровадження в апараті райдержадміністрації інформаційних і телекомунікаційних технологій.

  11. Розширює та вдосконалює локальну комп’ютерну мережу апарату райдержадміністрації, надає допомогу в створенні внутрішніх міні-мереж у структурних підрозділах райдержадміністрації.

  12. Організовує виконання робіт щодо технічного та антивірусного захисту інформації в апараті райдержадміністрації з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

  13. Забезпечує обмін електронною кореспонденцією між районною та обласною державними адміністраціями з структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування району.

ІІІ. Основні завдання та функції відділу з питань управління персоналом

та організаційно-інформаційних технологій апарату РДА

з питань управління персоналом в райдержадміністрації

  1. Розробляє і бере участь у розробленні проектів розпорядчих актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
  2. Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
  3. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
  4.  Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
  5.  Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
  6.  Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
  7. За дорученням керівника апарату райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;
  8. Разом з іншими структурними підрозділами державного органу:
 • організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
 • опрацьовує штатний розпис державного органу;
 • спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату РДА організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;
 • забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
  1.  Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату РДА;
  2. Здійснює планування професійного навчання державних службовців РДА;
  3. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові РДА;
  4. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
  5.  Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
  6.  Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
  7.  Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів РДА;
  8. Обчислює стаж роботи та державної служби;
  9.  Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у територіальних органах, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління (далі – підпорядковані організації);
  10. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
  11. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
  12. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
  13. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу РДА;
  14. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
  15. Формує графік відпусток персоналу РДА, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
  16. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників державного органу;
  17. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
  18. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
  19. У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу державного органу;
  20. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акту про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
  1. В межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління державного органу, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;
  2. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;
  3. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
  4. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників в РДА, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
  5. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
  6. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

ІV. Основні права відділу з питань управління персоналом

та організаційно-інформаційних технологій апарату РДА

  1.  Спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в державному органі та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;
  2.  Взаємодіяти зі структурними підрозділами державного органу, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
  3.  Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;
  4. За погодженням з керівником апаратурайонної державної адміністрації брати участь у семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій;
  5. За дорученням керівника апаратурайонної державної адміністрації представляти районну державну адміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.
  6. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інші матеріали, а від органів статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  7. Вносити  на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідних записок та інформацій, що належать до компетенції відділу.
  8. Вносити керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.

V. Начальник відділу з питань управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій апарату РДА.

  1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом  керівника апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.
  2. На посаду начальника призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу». На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».
  3.  Начальник відділу:
 1. здійснює керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань;
 2. організовує планування роботи відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;
 3.  забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;
 4.  забезпечує планування навчання персоналу районної державної адміністрації;
 5.  визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність;
 6.  організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу;
 7. підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;
 8. здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту районної державної адміністрації, положення про апарат, виконання правил внутрішнього службового розпорядку працівниками відділу;
 9. може брати участь у засіданнях сесій та виконкомів сільських та селищної рад району;
 10. подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодопризначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 11. виконує інші функції, покладені на нього керівником апарату районної державної адміністрації.
 1. У разі відсутності начальника відділу, його обов'язки виконує один з спеціалістів відділу, якого призначає керівник апарату райдержадміністрації.       
 2. Райдержадміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи, державної служби та організаційно-інформаційних технологій.

Структура відділу

         

Начальник відділу – СКРИП Юрій Васильович;

Головний спеціаліст – МАКОВІЙЧУК Людмила Дмитрівна.

Режим роботи

Режим роботи:

Пн - Чт  08.00 год. – 17.00 год.

Пт - з  08.00 год. – 16.00 год.  Обідня перерва – 12.00 – 13.00.

Нормативно-правова база

Конституція України, Кодекс законів про працю УкраїниЗакони України «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення делегованих повноважень та іншими законами України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Регламент районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації та положення про відділ.