Відділ управління персоналом та організаційної роботи

Про відділ

Назва підрозділу: Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату РДА

Керівник: Скрип Юрій Васильович

Юридична адреса та контакти:   смт. Путила, вул. Українська 180,  59100. Тел - (03738) 2-19-86

E:mail: [email protected]bukoda.gov.ua

Положення

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату

Путильської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

У своїй діяльності відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату Путильської районної державної адміністрації (далі відділ)керується Конституцією України,Кодексом законів про працю УкраїниЗаконом України «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення делегованих повноважень та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації та цим положенням.

Відділ підпорядковується голові та керівнику апарату районної державної адміністрації. Структура, чисельність працівників та Положення про відділ затверджуються відповідно до чинного законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

Відділ є структурним підрозділом апарату Путильської районної державної адміністрації. Основним завданням відділу є здійснення організаційного, інформаційного та кадровогозабезпечення діяльності райдержадміністрації, взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у відповідності до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №339 та забезпечення на території району  реалізації державної політики у сфері інформаційної діяльності  та комунікацій з громадськістю.

Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

 

ІІ. Основні завдання та функції відділу управління персоналомта організаційної роботи апарату Путильської РДА

з питань організаційної роботи РДА

 

  1. Здійснює організаційно-інформаційне забезпечення та проводить перевірки з питань виконання на території району Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення делегованих повноважень, указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів райдержадміністрації керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, одержує інформацію з цих питань.
  2. Забезпечує здійснення контролю за виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади».
  3. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови та наказів керівника апарату райдержадміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.
  4. Забезпечує підготовку засідань колегії райдержадміністрації, нарад, семінарів, навчань з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування.
  5. Надає практичну та методичну допомогу в роботі з керівниками і працівниками виконавчих органів місцевого самоврядування, сприяє підвищенню їх професійного рівня.
  6. 3а дорученням голови та керівника апарату райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із спеціалістів відділів, управлінь, структурних підрозділів адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на нарадах при голові райдержадміністрації та керівнику апарату.
  7. Проводить за дорученням керівника апарату райдержадміністрації перевірки діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад в межах і порядку встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції відділу.
  8. Забезпечує зв'язок та координацію дій структурних підрозділів райдержадміністрації по взаємодії з органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих повноважень та поліпшення їх діяльності.
  9. Вивчає і узагальнює роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.
  10. На основі пропозицій керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування опрацьовує та подає на розгляд голові адміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням, готує перелік основних організаційно - масових заходів на поточний місяць та тиждень, які здійснюються головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації.
  11. Забезпечує обмін електронною кореспонденцією між районноюта обласною державними адміністраціями з структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування району.

 

ІІІ. Основні завдання та функції відділу управління персоналомта організаційної роботи апарату РДА

з питань управління персоналом в райдержадміністрації

  1.  Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
  2.  Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців державного органу, які затверджує керівник апарату РДА, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
  3.  Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
  4.  Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
  5.  Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
  6.  Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
  7.  Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
  8. За дорученням керівника апарату райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;
  9.  Разом з іншими структурними підрозділами державного органу:
 • організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
 • опрацьовує штатний розпис державного органу;
 • спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату РДА організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;
 • забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
  1.  Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату РДА;
  2. Здійснює планування професійного навчання державних службовців РДА;
  3. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові РДА;
  4. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
  5.  Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
  6.  Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
  7.  Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів РДА;
  8.  Обчислює стаж роботи та державної служби;
  9.  Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у територіальних органах, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління (далі – підпорядковані організації);
  10. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
  11.  Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
  12.  Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
  13. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу РДА;
  14.  Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
  15.  Формує графік відпусток персоналу РДА, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
  16.  Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників державного органу;
  17.  Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
  18.  Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
  19.  У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу державного органу;
  20.  Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акту про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
  1.  В межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління державного органу, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;
  2. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;
  3. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;
  4. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
  5. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників в РДА, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
  6. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
  7. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

ІV. Основні завдання та функції відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату РДА з питань забезпечення на території району  реалізації державної політики у сфері інформаційної діяльності  та комунікацій з громадськістю

  1. Підготовка:
 • самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові райдержадміністрації;
 • опрацювання інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;
 • матеріалів з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю до доповідей голові райдержадміністрації;
  1. Забезпечення:
 • доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичної ситуації в районі;
 • проведення прес-конференцій, брифінгів та інших публічних заходів за участю голови райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації, начальників управлінь та відділів  районної виконавчої влади;
  1. Аналіз:
 • узагальнення та прогноз розвитку ситуації в інформаційному просторі району;
 • діяльність політичних партій та громадських організацій в районі, розробка пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію органів  виконавчої влади району з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ,  розбудови демократичної соціальної правової держави, розвитку громадського суспільства;
  1. Участь у підготовці:
 • проектів, угод, договорів, меморандумів протоколів, зустрічей делегацій, груп у межах своїх повноважень;
 • матеріалів для засобів масової інформації з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб;
  1. Здійснення:
 • аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів, що відбуваються в районі;
 • контролю за виконанням доручень керівництва райдержадміністрації  щодо критичних виступів засобів масової  інформації  з питань діяльності органів виконавчої влади району;
  1. Сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків  з політичнимипартіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації;
  2. Узагальнення громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснення оцінки можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;
  3. Щотижневапідготовка інформаційних матеріалів про суспільно-політичну ситуацію в районі  для подання  до облдержадміністрації;
  4. З метою одержання повної і об’єктивної інформації  участь у нарадах, засіданнях сесії районної ради, громадсько-політичних заходах, які організовуються політичними партіями і громадськими організаціями району;

V. Основні права відділу управління персоналом

та організаційної роботи апарату РДА

  1. Спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в державному органі та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;
  2.  Взаємодіяти зі структурними підрозділами державного органу, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
  3.  Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;
  4.  За погодженням з керівником апаратурайонної державної адміністрації брати участь у семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій;
  5. За дорученням керівника апаратурайонної державної адміністрації представляти районну державну адміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.
  6. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інші матеріали, а від органів статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  7. Вносити         на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідних записок та інформацій, що належать до компетенції відділу.
  8. Вносити керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.
  1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських обʹєднань (за згодою);
  2. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади,системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

VІ. Начальник відділу управління персоналом

та організаційної роботи апарату РДА

  1. Відділ очолює начальник, який приймається на посаду і звільняється з посади керівником апарату за погодженням з головою райдержадміністрації в установленому чинним законодавством порядку.
  2.  На посаду начальника призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу». На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».
  3.  Начальник відділу:
 1. здійснює керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань;
 2. організовує планування роботи відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;
 3.  забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;
 4.  забезпечує планування навчання персоналу районної державної адміністрації;
 5.  визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність;
 6.  організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу;
 7.  підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;
 8. здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту районної державної адміністрації, положення про апарат, виконання функціональних обов'язків і правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками відділу;
 9. може брати участь у засіданнях сесій та виконкомів сільських та селищної рад району;
 10. виконує інші функції, покладені на нього керівником апарату районної державної адміністрації.
 1. У  разі відсутності начальника відділу, його обов'язки виконує один з спеціалістів відділу, якого призначає керівник апарату райдержадміністрації.    
 2. Райдержадміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи, державної служби та організаційно-інформаційних технологій.

Структура відділу

         

Начальник відділу – СКРИП Юрій Васильович;

Головний спеціаліст – МАКОВІЙЧУК Людмила Дмитрівна;

Головний спеціаліст - Ямницька Оксана Юріївна.

Режим роботи

Режим роботи:

Пн - Чт  08.00 год. – 17.00 год.

Пт - з  08.00 год. – 16.00 год.  Обідня перерва – 12.00 – 13.00.

Нормативно-правова база

Конституція України, Кодекс законів про працю УкраїниЗакони України «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення делегованих повноважень та іншими законами України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Регламент районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації та положення про відділ.