• Відділ з питань управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій
 • Загальний відділ
 • Відділ ведення Державного реєстру виборців
 • Головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації
 • Головний спеціаліст з юридичних питань апарату райдержадміністрації
 • Відділ фінансово-господарського забезпечення
 • Сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Відділ з питань управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій

Відділ з питань управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій
 • Про відділ
 • Положення
 • Структура відділу
 • Режим роботи
 • Нормативно-правова база

Назва підрозділу: Відділ управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій апарату РДА

Керівник: Скрип Юрій Васильович

Юридична адреса та контакти:   смт. Путила, вул. Українська 180,  59100. Тел - (03738) 2-19-86

E:mail: [email protected]

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ з питань управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій апарату

Путильської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

У своїй діяльності відділ з питань управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій апарату районної державної адміністрації (далі відділ) керується Конституцією України, Кодексом законів про працю УкраїниЗаконом України «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення делегованих повноважень та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації та цим положенням.

Відділ підпорядковується голові та керівнику апарату районної державної адміністрації. Структура, чисельність працівників та Положення про відділ затверджуються відповідно до чинного законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

Відділ є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації. Основним завданням відділу є здійснення організаційного, інформаційного та кадровогозабезпечення діяльності райдержадміністрації, взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у відповідності до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №339.

Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

ІІ. Основні завдання та функції відділу з питань управління персоналомта організаційно-інформаційних технологій апарату РДА  щодо організаційно-інформаційного забезпечення діяльності РДА

  1. Здійснює організаційно-інформаційне забезпечення та проводить перевірки з питань виконання на території району Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення делегованих повноважень, указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів райдержадміністрації керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, одержує інформацію з цих питань.

  2. Забезпечує здійснення контролю за виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади».

  3. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови та наказів керівника апарату райдержадміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

  4. Забезпечує підготовку засідань колегії райдержадміністрації, нарад, семінарів, навчань з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування.

  5. 3а дорученням голови та керівника апарату райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із спеціалістів відділів, управлінь, структурних підрозділів адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на нарадах при голові райдержадміністрації та керівнику апарату.

  6. Проводить за дорученням керівника апарату райдержадміністрації перевірки діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад в межах і порядку встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції відділу.

  7. Забезпечує зв'язок та координацію дій структурних підрозділів райдержадміністрації по взаємодії з органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих повноважень та поліпшення їх діяльності.

  8. Вивчає і узагальнює роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.

  9. На основі пропозицій керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування опрацьовує та подає на розгляд голові адміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням, готує перелік основних організаційно - масових заходів на поточний місяць та тиждень, які здійснюються головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації.

  10. Забезпечує впровадження в апараті райдержадміністрації інформаційних і телекомунікаційних технологій.

  11. Розширює та вдосконалює локальну комп’ютерну мережу апарату райдержадміністрації, надає допомогу в створенні внутрішніх міні-мереж у структурних підрозділах райдержадміністрації.

  12. Організовує виконання робіт щодо технічного та антивірусного захисту інформації в апараті райдержадміністрації з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

  13. Забезпечує обмін електронною кореспонденцією між районною та обласною державними адміністраціями з структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування району.

ІІІ. Основні завдання та функції відділу з питань управління персоналом

та організаційно-інформаційних технологій апарату РДА

з питань управління персоналом в райдержадміністрації

  1. Розробляє і бере участь у розробленні проектів розпорядчих актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
  2. Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
  3. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
  4.  Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
  5.  Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
  6.  Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
  7. За дорученням керівника апарату райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;
  8. Разом з іншими структурними підрозділами державного органу:
 • організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
 • опрацьовує штатний розпис державного органу;
 • спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату РДА організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;
 • забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
  1.  Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату РДА;
  2. Здійснює планування професійного навчання державних службовців РДА;
  3. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові РДА;
  4. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
  5.  Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
  6.  Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
  7.  Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів РДА;
  8. Обчислює стаж роботи та державної служби;
  9.  Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у територіальних органах, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління (далі – підпорядковані організації);
  10. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
  11. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
  12. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
  13. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу РДА;
  14. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
  15. Формує графік відпусток персоналу РДА, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
  16. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників державного органу;
  17. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
  18. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
  19. У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу державного органу;
  20. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акту про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
  1. В межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління державного органу, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;
  2. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;
  3. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
  4. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників в РДА, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
  5. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
  6. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

ІV. Основні права відділу з питань управління персоналом

та організаційно-інформаційних технологій апарату РДА

  1.  Спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в державному органі та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;
  2.  Взаємодіяти зі структурними підрозділами державного органу, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
  3.  Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;
  4. За погодженням з керівником апаратурайонної державної адміністрації брати участь у семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій;
  5. За дорученням керівника апаратурайонної державної адміністрації представляти районну державну адміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.
  6. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інші матеріали, а від органів статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  7. Вносити  на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідних записок та інформацій, що належать до компетенції відділу.
  8. Вносити керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.

V. Начальник відділу з питань управління персоналом та організаційно-інформаційних технологій апарату РДА.

  1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом  керівника апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.
  2. На посаду начальника призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу». На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».
  3.  Начальник відділу:
 1. здійснює керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань;
 2. організовує планування роботи відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;
 3.  забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;
 4.  забезпечує планування навчання персоналу районної державної адміністрації;
 5.  визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність;
 6.  організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу;
 7. підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;
 8. здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту районної державної адміністрації, положення про апарат, виконання правил внутрішнього службового розпорядку працівниками відділу;
 9. може брати участь у засіданнях сесій та виконкомів сільських та селищної рад району;
 10. подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодопризначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 11. виконує інші функції, покладені на нього керівником апарату районної державної адміністрації.
 1. У разі відсутності начальника відділу, його обов'язки виконує один з спеціалістів відділу, якого призначає керівник апарату райдержадміністрації.       
 2. Райдержадміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи, державної служби та організаційно-інформаційних технологій.

         

Начальник відділу – СКРИП Юрій Васильович;

Головний спеціаліст – МАКОВІЙЧУК Людмила Дмитрівна.

Режим роботи:

Пн - Чт  08.00 год. – 17.00 год.

Пт - з  08.00 год. – 16.00 год.  Обідня перерва – 12.00 – 13.00.

Конституція України, Кодекс законів про працю УкраїниЗакони України «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення делегованих повноважень та іншими законами України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Регламент районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації та положення про відділ.

Загальний відділ

Загальний відділ
 • Про відділ
 • Положення
 • Структура відділу
 • Графік особистого прийому громадян
 • Нормативно - правова база

Загальний відділ апарату районної державної адміністрації

Юридична адреса та контакти:

59100, смт Путила, вул.Українська,180.

E:mail: zag[email protected]; (03738) 2-14-54

Режим роботи:

Пн-Чт- 08.00 год. – 17.00 год.

Пт- з 08.00 год. по 16.00 год. Обідня перерва – 12.00- 13.00;

Затверджено розпорядженням від 12.07.2018150- р

 

Положення

про загальний відділ апарату Путильської районної

державної адміністрації

 

 1. Загальний відділ (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним керівнику апарату районної державної адміністрації.
 2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині здійснення делегованих повноважень та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації, правилами та рекомендаціями архівних органів та цим Положенням.
 3. Структура, чисельність працівників та Положення про відділ затверджуються відповідно до чинного законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.
 4. Відділ у встановленому законодавством порядку та в межах повноважень, у процесі виконання покладених на нього завдань у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, структурними підрозділами апарату, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районними установами і організаціями, виконкомами селищної та сільських рад, об’єднаннями громадян і громадянами.
 5. Основними завданнями відділу є:
 1. Документування управлінської інформації районної державної адміністрації.
 2. Забезпечення своєчасного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, одержаних поштою, безпосередньо від заявників, через електронну пошту та на особистому прийомі керівництва районної державної адміністрації.
 3. Організація прийому відвідувачів головою районної державної адміністрації, його першим заступником та керівником апарату районної державної адміністрації, інформування їх про характер звернень громадян.
 4. Здійснення методичного керівництва і контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами в районній державній адміністрації, контролю за виконанням доручень щодо вирішення питань, які порушувались у зверненнях громадян, структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими комітетами селищної та сільських рад, а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.
 5. Розроблення Інструкції з діловодства районної державної адміністрації та зведеної номенклатури справ апарату районної державної адміністрації.
 6. Опрацювання, попередній розгляд, реєстрація та ведення обліку документів.
 7. Підготовка проектів розпоряджень і доручень районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу, а також редагування текстів усіх розпоряджень районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації і перевірка відповідності їх проектів вимогам Інструкції з діловодства і регламенту.
 8. Організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовка до передачі архівному сектору районної державної адміністрації. Ведення архівної справи в апараті районної державної адміністрації.
 9. Впровадження та контроль за дотриманням структурними підрозділами районної державної адміністрації вимог Інструкції з діловодства, регламентів та національних стандартів.
 10. Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевої держадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади  актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації (далі – документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.
 11. Підготовка інформаційно- аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
 12. Інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 13. Проведення аналізу звернень громадян, вивчення причин, що породжують скарги, реагування на факти порушень чинного законодавства. Підготовка матеріалів та регулярне інформування голови районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату районної державної адміністрації про стан цієї роботи.
 14. Здійснення аналітичного та організаційного забезпечення діяльності керівництва райдержадміністрації при виконанні ними функціональних повноважень.
 15. Забезпечення зв’язків голови, першого заступника, заступника голови, керівника апарату з центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадськістю.
 16. Надання методичної допомоги в організації роботи з питань документування управлінської інформації, розгляду звернень громадян структурним підрозділам районної державної адміністрації.
 17. Збереження документального фонду районної державної адміністрації та користування ним.

            6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

            1)  Встановлює єдиний порядок документування управлінської інформації, здійснює методичне керівництво, контроль за виконавською дисципліною та дотриманням установленого порядку, розроблення пропозицій щодо реалізації в районі державної політики у сфері документування управлінської інформації та організації роботи з документами в районній державній адміністрації із застосуванням сучасних технічних засобів та автоматизованих систем.

            2) Розробляє Інструкцію з діловодства в районній державній адміністрації,  складає зведену номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації, бере участь у підготовці регламенту, положення про колегію районної державної адміністрації, положення про її апарат, інших розпоряджень, доручень та наказів керівника апарату районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції управління відповідно до покладених на нього завдань.

            3) Здійснює приймання, попередній розгляд, реєстрацію, облік, передачу за призначенням, зберігання, пошук документів, що надходять до районної державної адміністрації, видачу інформації стосовно строків їх проходження в  районній державній адміністрації; реєстрацію і облік звернень громадян згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 (із змінами) (далі – Інструкція), веде оперативну і підсумкову статистику звернень, зберігає поточний архів.

            4) Здійснює приймання від виконавців, опрацювання, реєстрацію, надсилання, передачу за призначенням, облік, оперативний пошук, формування у справи вихідних документів.

            5)  Здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в районній державній адміністрації, формування справ, їх зберіганням та підготовкою до передачі архівному сектору районної державної адміністрації.

            6) Організовує роботу архіву апарату районної державної адміністрації. Забезпечує проведення експертизи цінності документів при їх відборі на державне зберігання.

            7) Контролює дотримання структурними підрозділами районної державної адміністрації вимог Інструкції з діловодства, регламентуючих документів та національних стандартів.

            8)  Надає методичну та практичну допомогу в організації роботи з питань документування управлінської інформації, організації роботи із зверненнями громадян структурним підрозділам районної державної адміністрації, а також територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районним установам та організаціям.

            9) Відповідає за збереження документального фонду районної державної адміністрації та користування ним.

10) Проводить аналіз інформації про документообіг, необхідний для прийняття управлінських рішень, підготовки відповідних довідок, звітів.

            11) Редагує тексти розпоряджень та доручень районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації і перевіряє їх відповідність до вимого Інструкції з діловодства та Регламенту районної державної адміністрації.

            12) Організовує роботу щодо підготовки розпоряджень і рішень колегії районної державної адміністрації. Здійснює їх редагування, реєстрацію, надсилання, формування та оформлення справ для збереження. У необхідних випадках, за дорученням керівництва райдержадміністрації, надає копії, витяги з виданих райдержадміністрацією документів в установленому порядку.

            13)  Здійснює документальне забезпечення засідань колегії районної державної адміністрації, оформлює протоколи цих засідань, організовує роботу з підготовки проектів матеріалів на засідання колегії, їх доопрацювання спільно з виконавцями після засідань, забезпечує спільно з іншими структурними підрозділами апарату районної державної адміністрації організаційно- технічну підготовку засідань колегії районної державної адміністрації, інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, а також заходів, які проводяться головою районної державної адміністрації.

            14) Веде, в установленому порядку, облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, контроль за якими покладено на відділ та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

            15) Здійснює перевірку виконання документів структурними підрозділами апарату районної державної адміністрації та структурними підрозділами  районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

            16) Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також порушених питань у зверненнях громадян.

17) Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  про стан виконання документів.

            18) Готує звіти, доповідні записки, інформаційні матеріали про роботу з документами, стан їх виконання та реагування на запити та звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

            19) Залучає в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, науковців та інших фахівців, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для вжиття відповідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на звернення громадян, на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад і для підготовки відповідних матеріалів.

            20)  Інформує голову районної державної адміністрації, керівника апарату про найбільш характерні звернення громадян, вносить пропозиції щодо перевірки окремих заяв і скарг з виїздом на місце; та про стан виконання документів і роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами апарату, структурними підрозділами  районної державної адміністрації територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

            21) Вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації здійснення контролю та підвищення рівня виконавської дисципліни.

            22) Забезпечує розгляд письмових та отриманих через електронну пошту пропозицій, надсилає помилково надіслані до районної державної адміністрації звернення громадян іншим районним державним адміністраціям, установам, про що повідомляє громадян.

            23) Надсилає звернення для їх вирішення органам виконавчої влади на місцях, підприємствам, установам, організаціям.

            24) Готує, у разі необхідності і відповідного доручення керівництва районної державної адміністрації, відповіді про результати розгляду звернень громадян органам влади вищого рівня, народним депутатам України, засобам масової організації, громадським організаціям, авторам звернень.

            25) Забезпечує організацію особистого прийому громадян головою районної державної адміністрації, його заступниками, витребовує з відповідних органів необхідні для прийому громадян матеріали, проводить консультації та роз’яснення для громадян, які звернулися під час прийому керівництвом районної державної адміністрації, про порядок вирішення їх проблем.

            26) Всебічно вивчає порушені питання, систематично роз’яснює їх конституційні права і обов’язки, законодавство щодо розгляду їх звернень, повноваження органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування у вирішенні питань, що порушують громадяни у своїх листах та при особистому зверненні, ознайомлює з порядком оскарження прийнятих за заявами та скаргами рішень.

            27) Отримує від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності відповідну інформацію (довідки, пояснення та інші матеріали) щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

            28) Здійснює контроль за виконанням органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності доручень щодо вирішення питань, які порушувались у зверненнях громадян, особливу увагу звертає при цьому на вирішення питань, порушених у листах Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати- героїня», інвалідів усіх категорій І групи, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС і категорії.

            29) Забезпечує підготовку та подання голові районної державної адміністрації, його заступникам, керівнику апарату районної державної адміністрації інформації про факти порушень виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної державної адміністрації, на підприємствах, в організаціях та установах, вносить пропозиції щодо відповідальності посадових осіб, з вини яких допущені порушення чинного законодавства.

            30) Аналізує письмові, отримані через електронну пошту та усні звернення громадян, вивчає причини, які породжують скарги, систематично інформує керівництво районної державної адміністрації про стан цієї роботи.

            31) Вивчає та узагальнює практику роботи органів виконавчої влади на місцях щодо забезпечення належного розгляду звернень громадян, одержує від них статистичні дані про надходження та розгляд заяв і скарг для аналізу та складання загальних підсумків роботи.

            32) Вносить пропозиції про розгляд питань на засіданнях колегій районної державної адміністрації питань про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади.

            33) Вносить пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження термінів виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

            34) Здійснює аналітичне та організаційне забезпечення діяльності керівництва районної державної адміністрації при виконанні ними функціональних повноважень.

            35) Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадськістю.

            36) Забезпечує захист персональних даних.

            37) Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

            38) Виконує інші завдання, покладені на відділ керівництвом районної державної адміністрації.

            7. Відділ має право:

            1) Розробляти проекти розпоряджень (доручень) голови  районної державної адміністрації, проекти наказів керівника апарату районної державної адміністрації, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу.

            2) Повертати виконавцям на доопрацювання проекти розпоряджень районної державної адміністрації, рішень колегії та інші документи, подані з порушенням вимог регламенту районної державної адміністрації, положення про колегію та інструкції з діловодства.

            3) Надавати практичну та методичну допомогу і проводити перевірки у структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування з питань дотримання вимог щодо роботи з документами, їх виконання, додержання вимог закону України «Про звернення громадян», реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також перевіряти повноту усунення раніше виявлених порушень.

            4) Одержувати в установленому порядку від посадових осіб структурних підрозділів районної державної адміністрації, структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації документи, довідки, інформації і інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань та вдосконалення форм і методів роботи з документами та здійснення контролю за їх виконанням. Зокрема, одержувати письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на пропозиції і звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

            5) Залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковців та інших фахівців, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для вжиття відповідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад і для підготовки відповідних матеріалів.

            6) Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження термінів виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, щодо удосконалення роботи із зверненнями громадян в районній державній адміністрації.

            7) Готувати для керівництва районної державної адміністрації інформацію про стан роботи з документами та виконавської дисципліни, про факти порушення закону України «Про звернення громадян» в апараті районної державної адміністрації, структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. Подавати керівництву районної державної адміністрації пропозиції щодо прийняття відповідних управлінських рішень на основі аналізу зазначеної інформації.

            8) Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в районній державній адміністрації, її структурних підрозділах, територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконкомах селищної, сільських рад району.

            8.         Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

            1) На посаду начальника призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу». На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

            9.Начальник відділу:

            1) Здійснює керівництво діяльністю відділу, відповідає за виконання покладених на відділ завдань і функцій. Планує роботу відділу, забезпечує виконання планів роботи районної державної адміністрації та доручень керівництва районної державної адміністрації з питань, що стосуються відділу.

            2) Подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

            3) Визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі.

            4) Здійснює контроль за дотриманням вимог Інструкції з діловодства районної державної адміністрації, Регламенту районної державної адміністрації та національних стандартів у роботі з документами в апараті районної державної адміністрації, структурних підрозділах районної державної адміністрації.

            5) Організовує вивчення і узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові, його заступникам та керівнику апарату районної державної адміністрації про їх результати.

            6) Вирішує питання взаємодії відділу із структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районними установами і організаціями, виконкомами селищної та сільських рад, що відноситься до компетенції відділу.

            7) Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

            8) Бере участь у засіданнях колегії районної державної адміністрації, підготовці та проведенні нарад у керівництва районної державної адміністрації.

            9) Забезпечує захист персональних даних та організовує роботу відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» в межах компетенції.

            10. У разі відсутності начальника відділу, його обов’язки виконує один із спеціалістів відділу, якого призначає керівник апарату районної державної адміністрації.

            11. Районна державна адміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань роботи організації діловодних процесів,  роботи із зверненнями громадян.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                         М.Яків’юк   

Сруктура відділу:     

 • Начальник  відділу – Фокшек Галина Петрівна;
 • Головні спеціалісти відділу - Кера Тетяна Анатоліївна;

                                              -Цвеленюк Наталія Василівна;

                                              - Рожка Галина Миронівна.

Пн-Чт- 08.00год. – 17.00год.

Пт- з 08.00год. по 16.00год. Обідня перерва – 12.00- 13.00;

Закони України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови ВРУ, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та інші.

        

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Відділ ведення Державного реєстру виборців
 • Про відділ
 • Положення
 • Структура відділу
 • Графік особистого прийому громадян
 • Нормативно - правова база

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

Юридична адреса та контакти:

59100, смт Путила вул. Українська 180, Чернівецької області, Путильського району;  (03738) 2-15-76

Режим роботи :

Пн-Чт-08.00-17,00, Пт-08.00-16.00. Обідня перерва 12.00-13.00;

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ ведення Державного реєстру виборців
апарату районної державної адміністрації

1.  Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі - відділ ведення Реєстру) утворюється головою районної держадміністрації, входить до її складу і в межах Путильського району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.
2. Відділ ведення Реєстру підпорядкований керівнику апарату районної держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади. 
3. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної держадміністрації, а також положенням про  відділ.
4. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:
-  ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території сіл, селища, які входять до складу району;
              - складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.
5. Відділ ведення Реєстру відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1) організовує виконання  і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру; 
4) проекти електронних документів органу ведення формує програмними засобами АІТС “Державний реєстр виборців”;
5)  електронні документи тимчасового строку зберігання з часу їх  створення і до знищення зберігається в АІТС “Державний реєстр виборців”;
6) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру; 
7) забезпечує  взаємодію з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його ведення; 
8) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу  та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець; 
9) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;
10) надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;
11) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;
12) здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру та  уточнення персональних даних Реєстру;
13) в разі встановлення факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця здійснює уточнення персональних даних реєстру;
14) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства, а також виготовлення іменних запрошень виборцям в порядку та у спосіб, визначений Центральною виборчою комісією;
15) надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
16) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців";
17) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
18) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
19) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
20) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
21) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
22) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;
23) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
24) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
25) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
26) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
27) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
28) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
29) забезпечує захист персональних даних;
30) здійснює інші передбачені законом повноваження.
6. Відділ ведення Реєстру  має право:
 1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань;
2) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у відповідній галузі;
3) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.   
7.  Відділ ведення Реєстру в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 
8. Керівник відділу ведення Реєстру:
1)призначається та звільняється  наказом керівника апарату райдержадміністрації;
2) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
3) подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ;
4) розподіляє обов’язки між працівниками відділу; 
5) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;
6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
7) знищує електронні документи після закінчення строків їх зберігання;
8) звітує перед керівником апарату районної держадміністрації про виконання покладени7х на відділ ведення Реєстру завдань та затверджених планів роботи;
 9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
11)  подає керівнику апарату районної держадміністрації пропозиції щодо:
- підвищення рівня професійної компетентності;
- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;
13) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього  службового розпорядку та виконавської дисципліни;
14) здійснює інші повноваження, визначені законом.
10. Накази керівника структурного підрозділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

Структура відділу:

 • Начальник відділу  - Логош Тетяна Іванівна;
 • Головний спеціаліст відділу - Ковальчук Олена Василівна.

Нормативно-правова база :

         Постанови КМУ

         Постанови ЦВК

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

Головний спеціаліст з юридичних питань апарату райдержадміністрації

Головний спеціаліст з юридичних питань апарату райдержадміністрації
 • Головний спеціаліст
 • Положення
 • Структура
 • Графік особистого прийому громадян
 • Нормативно - правова база

Головний спеціаліст з юридичних питань  апарату райдержадміністрації;

Юридична адреса та контакти:

59100,смт Путила вул. Українська 180, Чернівецької області, Путильського району;  E:mail: [email protected]; (03738) 2-14-38

Пн-Чт-08.00-17,00, Пт-08.00-16.00. Обідня перерва 12.00-13.00;

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 Головного спеціаліста з юридичних питань апарату районної державної адміністрації

1 Загальні положення

 1. Головний спеціаліст з юридичних питань апарату районної державної адміністрації (далі головний спеціаліст ) реалізовує та забезпечує правове забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації.
 2. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.
 3. Головний спеціаліст призначається і звільняється з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації за погодженням з головою РДА.
 4. Головний спеціаліст у своїй роботі керується Конституцією України. Законом України «Про місцеві державні адміністрації», та іншими нормативно правовими актами України, постановами КМУ, органів виконавчої влади вищого рівня Регламентом райдержадміністрації .Положенням про апарат райдержадміністрації.
 5. Головний спеціаліст повинен мати вищу  освіту за ступеня  магістра або спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

2. Завдання та обов’язки

 1. Готує проекти розпоряджень, рішень та доручень голови райдержадміністрації.
 2. Розглядає за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату, заяви і скарги, які надходять до райдержадміністрації, готує відповіді заявникам.
 3. Надає практичну та методичну допомогу з питань своєї компетенції працівникам апарату та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.
 4. За дорученням голови райдержадміністрації, керівника представляє інтереси райдержадміністрації в суді, а також інших державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань.
 5. Проводить юридичну експертизу проектів, нормативно-правових актів, підготовлені відділами та структурними підрозділами районної державної адміністрації, за результатам якої готує висновки за формою, що затверджується Мін юстом:
 6. організовує проведення нарад та семінарів працівників відділів, управлінь та служб районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції посади;

       2.7) Забезпечує організаційно-консультативну  діяльність  апарату районної державної адміністрації з питань застосування чинного законодавства;

       2.8)дає консультації працівникам апарату, відділів, управлінь та інших служб районної державної адміністрації з питань застосування чинного законодавства;

 1. представляє у встановленому порядку інтереси районної державної адміністрації в суді, а також в інших органах;
 2. вносить керівникові органу виконавчої влади пропозиції щодо подання нормативно- правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін юстом;
 3. розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 4. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 5. забезпечує захист персональних даних
 6. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 7. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформації, аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
 8. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян:
 9. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є, та веде облік і реєструє запити, які надходять до РДА;

     2.17) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування:

     2.18) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції:

3.Права

 1. Запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, установ, організацій і підприємств, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію.
 2. Отримувати рішення органів виконавчої влади місцевого самоврядування, а також інші необхідні документи, матеріали.
 3. Розглядати пропозиції, внесені начальниками управлінь, відділів та інших служб РДА та органів місцевого самоврядування, пов’язані з їх діяльністю та діяльністю РДА.

Відповідальність

 1. Головний спеціаліст несе персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень , пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 1. Головний спеціаліст співпрацює з фахівцями, відповідальними за правове забезпечення в структурних підрозділах райдержадміністрації.
 2. Погоджує проекти документів та проекти розпоряджень, наказів з начальниками відділів апарату райдержадміністрації.
 3. Представляє інформацію керівництву в терміни, визначені Інструкцією з ведення діловодства.

Головний спеціаліст Шкеул Світлана Вікторівна;

Пн-Чт-08.00-17,00, Пт-08.00-16.00. Обідня перерва 12.00-13.00;

Конституція України, Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» СКУ, ЦКУ, КАСУ, ЗКУ та інші нормативно правові акти.

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Відділ фінансово-господарського забезпечення
 • Про відділ
 • Графік особистого прийому громадян

Пн-Чт-08.00-17,00, Пт-08.00-16.00. Обідня перерва 12.00-13.00;

Сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю