Інститут оскарження на стадії досудового розслідування

Інститут оскарження на стадії досудового розслідування

За інформацією керівника Кіцманської місцевої прокуратури, Андрія  Никифорука, щодо права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності слідчого судді, прокурора, слідчого  це є однією із найважливіших гарантій захисту громадянами своїх прав та свобод від їх порушення як з боку органів, що здійснюють розслідування та судовий контроль у кримінальному провадженні, так і інших осіб, що беруть участь в ньому. Сенс правової держави виявляється в її гуманності, а саме – в розвинутості її механізму правового захисту людської свободи і в сприянні законо давству, здатному забезпечити рівність усіх громадян у можливостях їх соціального самовираження, тобто однакову правову захищеність й індивідуальну відповідальність.Під час кримінального провадження в судовому порядку можна оскаржити: - окремі рішення, дії чи бездіяльність слідчого та прокурора до слідчого судді під час досудового розслідування (ст.303 КПК);  - недотримання слідчим, прокурором розумних строків до прокурора вищого рівня; - будь-які рішення, дії чи бездіяльність слідчого та прокурора під час підготовчого провадження у суді (ст.ст.314-316 КПК); - рішення слідчих суддів і судів у провадженнях з перегляду судових рішень.Під час досудового розслідування учасники кримінального провадження не можуть оскаржувати в судовому порядку будь-які рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора. Це пояснюється потребою ефективного розслідування кримінальних правопорушень і зменшення випадків зловживання правом на оскарження. Тому за законом на досудовому провадженні до слідчого судді можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, вичерпний перелік яких визначено в ст. 303 КПК України.Такі скарги слід подавати до слідчого судді місцевого суду, у межах юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, протягом 10 днів з часу прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії. Скарга повинна бути розглянута слідчим суддею не пізніше 72 годин з моменту надходження, за винятком скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються у 5-денний строк. Розгляд скарг цієї категорії здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника, і слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується, проте відсутність слідчого і прокурора не є перешкодою для розгляду скарги. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги не оскаржується в апеляційному порядку (винятком є ухвала про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження). Тому скаржнику слід докласти максимальних зусиль для подання доказів на підтвердження своєї позиції під час розгляду скарги слідчим суддею.Оскарженню за законом підлягає як затримання особи, так і незабезпечення дотримання її прав.Скарга на незаконність затримання може бути подана у будь-який час після затримання особи. Більш того, таку скаргу може подати до слідчого судді не лише затримана особа, її захисник чи законний представник, але й будь-яка особа, якій стало відомо про факт незаконного затримання. Ці відомості слід довести до відома слідчого судді, у межах територіальної юрисдикції якого тримається під вартою затримана особа. Затриманий негайно доставляється до такого слідчого судді.Якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких тримається особа, не нададуть у судовому засіданні слідчому судді рішення суду, яке набрало законної сили чи не доведуть наявність інших законних підстав для позбавлення свободи, слідчий суддя зобов’язаний негайно звільнити таку особу з-під варти. Слідчий суддя має розглянути скаргу на незаконність затримання невідкладно після її надходження до суду.Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора не підлягають розгляду під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження суду. Під час підготовчого судового засідання можуть також бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора щодо відмови у визнанні особи потерпілою та заходів безпеки.При цьому заборону на оскарження інших рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (ч.2 ст.303 КПК) слід тлумачити у світлі ч. 4 ст. 21 КПК (згідно якої здійснення кримінального провадження не може бути перешкодою для доступу особи до інших засобів правового захисту, якщо в його ході порушуються права і свободи людини, гарантовані Конституцією і міжнародними договорами України) та ст.13 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка передбачає право особи на ефективний засіб правового захисту на національному рівні від порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією.