• Розпорядження "Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції"
  • ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
  • Розпорядження "Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до районної державної адміністрації"
  • План роботи районної державної адміністрації щодо запобігання корупції на 2019 рік

Розпорядження "Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції"

УКРАЇНА

ПУТИЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ЧЕРНIВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

                                    2018

 

                     №

Про затвердження Положення про уповноважену    особу    з    питань

запобігання та виявлення корупції       

Керуючись статями 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», пункту 2 Змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 295 (із змінами) та з метою забезпечення виконання на належному рівні покладених на працівника уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації завдань:

1. Визначити уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах (без права юридичної особи) Путильської райдержадміністрації головного спеціаліста з юридичних питань  апарату райдержадміністрації Шкеул Світлану Вікторівну.

2. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах (без права юридичної особи) Путильської райдержадміністрації (додається).

3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань  запобігання та виявлення корупції.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної держаної адміністрації                                                                             М.Савчук

 

ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

          розпорядження  районної державної адміністрації      

                «___»____________2018 №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

1. Це  Положення   регулює   питання   діяльності   уповноваженої   особи.

У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в  райдержадміністрації (далі – уповноважена особа) утворюється у порядку, визначеному законодавством, за рішенням голови районної державної адміністрації.

3. У своїй діяльності уповноважена особа керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства та розпорядженнями і дорученнями голови райдержадміністрації.

Уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах без права юридичної особи райдержадміністрації підзвітна і підконтрольна голові райдержадміністрації, якщо інше не передбачено законом.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково - дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

          5) проведення перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів;

          6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

          7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

5. Уповноважена особа  відповідно до покладених на нього завдань:

 1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

 2) надає роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє в його усуненні, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників апарату та структурних підрозділах без права юридичної особи райдержадміністрації, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

 4) надає допомогу в заповненні електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання працівниками апарату та структурних підрозділах без права юридичної особи райдержадміністрації зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів;

5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками апарату та структурних підрозділах без права юридичної особи райдержадміністрації, інформує в установленому порядку про такі факти голову районної державної адміністрації (першого заступника голови райдержадміністрації), а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

6) веде облік працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

 7) взаємодіє з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів райдержадміністрації, з сектором з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

8) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

9) повідомляє у письмовій формі голову райдержадміністрації, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників апарату та структурних підрозділів без статусу юридичної особи райдержадміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

3) ініціювати перед головою районної державної адміністрації або першим заступником голови райдержадміністрації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в районній державній адміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства. Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій органу виконавчої влади, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа залучається до проведення:

1) експертизи проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з основної діяльності, адміністративно - господарських питань, проектів наказів по апарату райдержадміністрації, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту в райдержадміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Уповноважена особа, яка призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

11. Уповноважена особа забезпечується службовим приміщенням, телефонним зв’язком, комп’ютерною технікою та засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань його роботи.

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                  М.Яківʹюк

Розпорядження "Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до районної державної адміністрації"

УКРАЇНА

ПУТИЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ЧЕРНIВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

            03.07. 2018

 

                     №137-р

Про затвердження Порядку  обробки

повідомлень про корупцію, що надходять

до районної державної адміністрації 

    

Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про запобігання корупції», відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 №268 та  з метою запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації :

1. Затвердити Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до районної державної адміністрації, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права розробити та затвердити  порядки обробки повідомлень про корупцію та про проведену роботу проінформувати головного спеціаліста з юридичних питань апарату райдержадміністрації до 15 липня 2018 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної держаної адміністрації                                                                              М.Савчук