• Про сектор
  • Структура сектору
  • Графік особистого прийому громадян
  • Нормативно - правова база
  • Положення
  • Моніторинг цін на продовольчому ринку селища Путила

Про сектор

- Сектор агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

Юридична адреса та контакти:

59100 смт. Путила вул. Українська 180.

E:mail: putyla_apr@ukr.net; 2-16-40; 2-16-02

 Режим роботи:

Пн-Чт - 08.00 год. - 17.00 год.

Пт -з 08.00 год. по 16.00 год. Обідня перерва - 12.00-13.00

Структура сектору

 Структу ра сектору:

- Завідувач сектору-Циганюк Ганна Павлівна

- Головний спеціаліст із земельних питань - Євдощак Іван Павлович

Графік особистого прийому громадян

Пн-Чт - 08.00 год. - 17.00 год.

Пт -з 08.00 год. по 16.00 год. Обідня перерва - 12.00-13.00

Нормативно - правова база

Основоположні Закони України, Постанови КМУ та Укази Президента України, якими керуються підрозділ в роботі.

 

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядженням районної  державної адміністрації    «11 »   06. 2018 №  124-р

П О Л О Ж Е Н Н Я

про сектор агропромислового розвитку Путильської

районної державної адміністрації Чернівецької області

1. Сектор агропромислового розвитку  Путильської районної державної адміністрації (далі – сектор АПР Путильської РДА) утворюється головою Путильської районної державної адміністрації Чернівецької області з урахуванням вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

         2.Сектор агропромислового розвитку підпорядкований голові Путильської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту агропромислового розвитку  Чернівецької обласної державної адміністрації.

3.Сектор агропромислового розвитку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями Путильської районної державної адміністрації, а також положенням про сектор агропромислового розвитку.

4.Основним завданням сектору агропромислового розвитку є:

забезпечення реалізації державної  політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону:

організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

забезпечення реалізації законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики, інших центральних органів виконавчої влади  у сфері земельних відносин, регулювання земельних відносин та здійснення контролю за їх реалізацією.

5.Сектор агропромислового розвитку відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

2) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експертного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

3)  здійснює заходи щодо запобіганню і протидії корупції   в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

4)  надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, земельних питань, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та витрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

5) проводить розгляд документів із забезпечення реалізації визначених законом повноважень районної державної адміністрації щодо розпорядження землями державної власності, регулювання земельних відносин згідно чинного законодавства;

6) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

7) забезпечує дотримання підприємствами установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

8) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України, законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

9) забезпечує організацію  виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

10) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації  голові районної державної адміністрації, Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

11) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

12) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

13) забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

14) надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин, координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

15) веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету що надходять до товаровиробників як учасників цільових програм державної підтримки сільського господарства;

16) опрацьовує запити та звернення відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян»;

17)розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, проекти нормативно-правових актів.

6.У межах своєї компетенції бере участь у:

1) здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

2) поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;

3) реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

4) забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення.

5) формулюванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

6) організації продовольчого ринку;

7) розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;

7. Сектор агропромислового розвитку для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право;

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

8. Сектор агропромислового розвитку в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Сектор агропромислового розвитку очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади в установленому законодавством порядку.

10.Завідувач сектору агропромислового розвитку:

1) здійснює керівництво діяльності сектору, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2)  подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор агропромислового розвитку;

3)  затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4)  планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6)  звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7)  може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8)  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень;

9)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11)  організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

12) виконує повноваження керівника державної служби в секторі агропромислового розвитку згідно статті 17 Закону України «Про державну службу» (крім ведення кадрової роботи та бухгалтерського обліку і звітності відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.01.2018 №21-р);

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

14) забезпечує  дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником вищого рівня.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Сектор  є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах Казначейства.